POZIV ZA SUDJELOVANJE U ANKETI O STAMBENIM ILI POSLOVNIM POTREBAMA

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA                   
GRAD ORAHOVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

   KLASA: 370-01/20-01/5

   URBROJ: 2189/12-02/02-20-3

   Orahovica, 8. srpnja 2020.

 

POZIV ZA SUDJELOVANJE U ANKETI O STAMBENIM ILI POSLOVNIM POTREBAMA STANOVNIŠTVA U GRADU ORAHOVICI

             Kako bi se ispitala potreba za stambeno-poslovnim prostorima na području grada Orahovice, moli se građane grada Orahovice za sudjelovanje u anketi koja će biti priložena dolje niže u poveznici.

            Naime, radi se o svojevrsnom ispitivanju javnog mnijenja koje se odnosi na potrebe građanstva za stambenim ili poslovnim prostorima kako bi se temeljem iskaza budućih interesenata dobila jasnija slika o potrebama stanovništva. Ulaganjem u infrastrukturu poboljšava se kvaliteta i uvjeti života u zajednici.

            Sukladno planovima gradnje objekata na području grada Orahovice, važno je putem ankete prikupiti što više podataka i tako stvoriti realnu sliku o tome koliki broj stanova i u kojoj veličini bi zadovoljio potrebe stanovništva kao i o broju poslovnih prostora.

            Molimo zainteresirane građane da svoje ankete popune do 31. kolovoza 2020. godine , te dostave na adresu info@www.novo.orahovica.hr.hr ili na adresu Franje Gavrančića 6, Orahovica, s naznakom „Anketa- ispitivanje javnog mnijenja“, čitko popunjenu!

            Anketa je isključivo informativnog karaktera te se Grad Orahovica obvezuje sve prikupljene podatke koristiti samo u navedene svrhe.

Poveznica na ankete:

Anketni upitnik_STANOVI_01072020.doc

Anketni upitnik_POSLOVNI_01072020.doc