JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICE

1. OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PPUGOR

2. PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA PPPUG ORAHOVICE

3. ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PPUGOR