JAVNI NATJEČAJ – Financijski referent

KLASA: 112-02/20-01/1
URBROJ: 2189/12-02/01-20-1 od 28.01.2020.

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto:

Financijski referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijem u službu:

-punoljetnost
-hrvatsko državljanstvo
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prim

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

-srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke
-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-položen državni stručni ispit
-poznavanje rada na računalu

Riječi ili pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Pod radnim iskustvom smatra se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima. U radno iskustvo ubraja se i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je navedeno radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće spreme i struke (članak 13. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11, 04/18 i 112/19).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11, 04/18 i 112/19).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Osoba se prima u službu uz obvezni probni rok od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/09, 69/17).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima, te uz prijavu i cjelokupnu dokumentaciju mora dostaviti isprave kojima dokazuje svoj status prema posebnim uvjetima.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-životopis
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
-dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
-dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine – potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

  1. a) elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  2. b) dokaz o radnom iskustvu ostvaren na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine (preslika ugovora o radu i/ili rješenja o rasporedu i/ili potvrda poslodavca i dr.).

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
-vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članak 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
-preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu
-dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, potpisana izjava kandidata i sl.)

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadržava sve navedene podatke i priloge iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj, te će o tome biti pisano obaviještene.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere znanja na računalu i intervjua.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja, te propisi i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru biti će objavljeni na službenoj web-stranici grada Orahovice www.orahovica.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web-stranici i na Oglasnoj ploči grada Orahovice, Orahovica, Franje Gavrančića 6.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, odnosno odustane od testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom u postupku.

Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

 

Prijave se podnose putem pisarnice grada Orahovice ili poštom na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom: „Ne otvaraj – Natječaj za Financijskog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice“

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                                                                       

   Grad Orahovica