Odluka o gradskim porezima

                   Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16 i 101/17) i članka 35. stavka 1. točke 24. i 25. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18), Gradsko vijeće grada Orahovice na 20. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o porezima grada Orahovice

 

I OPĆA ODREDBA

 

Članak 1.

                 Ovom Odlukom se utvrđuju vrste gradskih poreza, porezna stopa i visina poreza, način i uvjeti obračuna te obavljanje poslova utvrđivanja i naplate poreza.

 

II VRSTE POREZA

Članak 2.

                   Porezi grada Orahovice su:

 1. porez na potrošnju,
 2. porez na kuće za odmor,
 3. porez na korištenje javnih površina.

 

 1. Porez na potrošnju

 

Članak 3.

                   Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

 

Članak 4.

 

                   Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

 

 1. Porez na kuće za odmor

 

Članak 5.

               Kuća za odmor je svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

               Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

 

Članak 6.

                 Ovisno o pogodnosti položaja te mogućnostima priključaka na elektro i vodovodnu mrežu, područje grada Orahovice dijeli se na slijedeće zone s pripadajućim iznosima poreza na kuće za odmor.

 

           ZONA                                                                                        IZNOS PO m2 KORISNE POVRŠINE

 

I zona: Kuće za odmor na području naselja Duzluk i Rudina

           strana na području naselja Orahovica                                                             15,00 kuna

 

II zona: Kuće za odmor na području grada Orahovice

             za koje postoji mogućnost priključka na elektro

             i vodovodnu mrežu                                                                                         10,00 kuna

 

III zona: Kuće za odmor na području grada Orahovice

               za koje ne postoji mogućnost priključka na

               elektro i vodovodnu mrežu                                                                             7,00 kuna              

 

Članak 7.

                 Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

 1. Porez na korištenje javnih površina

Članak 8.

                 Pod javnim površinama smatraju se ulice, trgovi, ceste, putevi, parkirališta, nogostupi, prijelazi, zelene površine, šetališta, igrališta i druge javne površine koje su u vlasništvu grada Orahovice, odnosno kojima upravlja grad Orahovica.

 

Članak 9.

                 Porez na korištenje javnih površina plaća se ovisno o vrstama djelatnosti i zonama, i to kako slijedi:

 

 1. zona

 

 1. a) za postavljanje kioska u godišnjem iznosu                                                     150,00 kuna/m2

 

 1. b) za postavljanje ljetnih terasa ispred ugostiteljskih objekata

   u razdoblju 15.04. – 15.10. u iznosu od 35,00 kuna/m2

   korištene javne površine

   

 1. c) za korištenje javnih površina po izdatom odobrenju ispred

   poslovnih prostora (lokala) godišnje                                                                 70,00 kuna/m2

 

U sastavu I. zone nalaze se slijedeće ulice i trgovi:

 

 1. Trg sv. Križa
 2. Kralja Zvonimira: do križanja sa ul. Put hrvatskih branitelja (do kućnog br. 76 i 65)

 

 

 1. Petra Preradovića: do novog kolno-pješačkog mosta
 2. Trg sv. Florijana,
 3. Zelena ulica
 4. Zeleni odvojak
 5. Trg pl. Mihalovića
 6. Trg bana I. Mažuranića
 7. Gavrančića: do Gradske uprave
 8. Josipa Kozarca
 9. Ivana Đanića
 10. Kralja Tomislava
 11. Stjepana Mlakara
 12. Tržišnoopskrbni centar (Trg bana I.Mažuranića)
 13. Ulica bana J. Jelačića
 14. Ulica Stošićevo šetalište
 15. Kneza Branimira
 16. Stjepana Radića
 17. Ivana Zajca: do spoja na ul. S. Radića

 

 1. zona

 

 1. a) za postavljanje kioska u godišnjem iznosu                                                       70,00 kuna/m2

 

 1. b) za postavljanje ljetnih terasa ispred ugostiteljskih objekata

   u razdoblju 15.04.-15.10. u iznosu od 15 kuna/m2 korištene

   javne površine

 

 1. c) za korištenje javnih površina po izdanom odobrenju

   ispred poslovnih prostora (lokala), godišnje                                                     30,00 kuna/m2

 

U sastavu II. zone nalaze se slijedeće ulice i trgovi:

 

 1. Nazora – do kućnog broja 108 i kućnog broja 63 (Eurovoće Pogon II)
 2. Zvonimira: od spoja sa ul. Put hrvatskih branitelja (od kućnog br. 80 i 77)
 3. Gavrančića: od Gradske uprave
 4. Antuna Mihanovića
 5. Ivana Gundulića
 6. Karla Stojakovića
 7. Antuna Tomca
 8. Zbora narodne garde
 9. Starčevića do “Tri oraha” (do kućnog br. 30 i 13 a)
 10. Trg Damira Hornunga
 11. Vijenac Zrinskih Frankopana
 12. Riječani
 13. Frana Supila
 14. Pave Vukelića – Paje
 15. Josipa Poljaka

 

 

 1. Dore Pejačević
 2. G. Matoša
 3. Kneza Domagoja
 4. Danice Poljak
 5. Put hrvatskih branitelja
 6. Preradovića: od novog kolno-pješačkog mosta
 7. Dalmatinska ulica

 

III. i IV. zona

 

 1. a) za postavljanje kioska u mjesečnom iznosu                                                     50,00 kuna/m2

 

 1. b) za postavljanje ljetnih terasa ispred ugostiteljskih

   objekata u razdoblju 15.04.-15.10. u iznosu od

 

   7,5 kuna/m2 korištene javne površine

 

 1. c) za korištenje javnih površina po izdanom odobrenju

   ispred poslovnih prostora (lokala), godišnje                                                 15,00 kuna/m2

 

U sastavu III. I IV. zone nalaze se slijedeće ulice i trgovi:

 

III. zona obuhvaća dio Grada obuhvaćen ulicama:

 

 1. Augusta Šenoe
 2. Matije Gupca
 3. Branka Jaklića
 4. Josipa Runjanina
 5. Vladimira Nazora od pogona Eurovoće II
 6. Ivana Zajca: od spoja sa ulicom S. Radića
 7. Odvojak K. Zvonimira I
 8. Odvojak K. Zvonimira II
 9. Kneginje Ružice
 10. Merkur IV
 11. Braće Ivšić
 12. Homerova
 13. Antuna Starčevića od „Tri oraha“ (od kućnog br. 32 i 15)
 14. Matice Hrvatske
 15. Mandićeva
 16. Miroslava Krleže
 17. Vinogradska
 18. Riječna
 19. Starac
 20. Rudina strana

 

 1. zona obuhvaća sva naselja na području grada (prigradska i vikend naselja).

 

Članak 10.

                 Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

                 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/17 i 10/17).

 

Članak 12.

                 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA ORAHOVICE

KLASA: 410-01/19-01/04                                                                   
URBROJ: 2189/12-03/01-19-3

Orahovica, 10. prosinca 2019.

Predsjednik:

                                                                                            Radoje Medenica, dipl.ing.šum.