NATJEČAJ za kućice za ADVENT

                

     R E P U B L I K A   H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ORAHOVICA

         JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 360-01/19-01/24

URBROJ: 2189/12-01/01-19-4

Orahovica, 13. studeni 2019.

 

 

            Na temelju Odluke o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup 7 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama i 6 javnih površina s pripadajućim štandovima na Središnjem gradskom trgu u Orahovici (Klasa: 360-01/19-01/24 Urbroj: 2189/12-01/01-19-3 od 13. studenog 2019. godine), Ana – Marija Petin, dipl.oec., gradonačelnica grada Orahovice, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup 7 javnih površina s pripadajućim drvenim

kućicama i 6 javnih površina s pripadajućim štandovima na

Središnjem gradskom trgu u Orahovici

 

I

 

            Raspisuje se natječaj za davanje u zakup 7 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama i 6 javnih površina s pripadajućim štandovima za sudjelovanje na Adventskoj čaroliji 2019. godine (18.12.2019. – 01.01.2020. godine), radi obavljanja prigodnih djelatnosti (ugostiteljstvo, prodaja hrane, prodaja pića, vlastitih proizvoda – voća i povrća i proizvoda iz kućne radinosti) u Središnjem gradskom trgu u Orahovici, Kralja Zvonimira bb, u zatečenom stanju.

 

II

 

Za zakup 7 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama mogu se natjecati fizičke i pravne osobe koje imaju registriranu djelatnost kod nadležnih institucija (ugostiteljski objekti i obrti za prodaju hrane i pića) koje imaju podmirene sve porezne obveze, te koje prema Gradu Orahovici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Orahovice (PAPUK d.o.o., VODA d.o.o., PAPUK PLIN d.o.o., Radio Orahovica d.o.o., Ružica grad d.o.o.) imaju podmirena sva dugovanja temeljem potraživanja po bilo kom osnovu, nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koja trenutno nisu u blokadi, te koje uplate jamčevinu u punom iznosu utvrđene početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na račun broj IBAN: HR63 25000091830700005 Proračun grada Orahovice, s pozivom na broj HR24 7722 – OIB uplatitelja, s prvenstvenim pravom za one fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Orahovice, uz uvjet da nakon rangiranja pristiglih ponuda prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. U slučaju da slijedeći rangirani ponuditelj s pravom prednosti ne prihvati najveći iznos zakupnine, pravo imaju slijedeći rangirani ponuditelji.

Za zakup 6 javnih površina s pripadajućim štandovima mogu se natjecati OPG-ovci upisani u upisniku poljoprivrednih gospodarstava i obrtnici registrirani u obrtnom registru (za prodaju vlastitih proizvoda- voće, povrće i proizvoda iz kućne radinosti) koje imaju podmirene sve porezne obveze, te koje prema Gradu Orahovici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Orahovice (PAPUK d.o.o., VODA d.o.o., PAPUK PLIN d.o.o., Radio Orahovica d.o.o., Ružica grad d.o.o.) imaju podmirena sva dugovanja temeljem potraživanja po bilo kom osnovu, nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koja trenutno nisu u blokadi, te koje uplate jamčevinu u punom iznosu utvrđene početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na račun broj IBAN: HR63 25000091830700005 Proračun grada Orahovice, s pozivom na broj HR24 7722 – OIB uplatitelja, s prvenstvenim pravom za one fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Orahovice, uz uvjet da nakon rangiranja pristiglih ponuda prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. U slučaju da slijedeći rangirani ponuditelj s pravom prednosti ne prihvati najveći iznos zakupnine, pravo imaju slijedeći rangirani ponuditelji.

 

III

 

            Početna cijena za zakup iz točke I. ove Odluke iznosi za:

 1. Javnu površinu s pripadajućim drvenim kućicama:
 • 936,00 kuna za 1 (jednu) površinu od 13 m2
 • 720,00 kuna za 1 (jednu) površinu od 8 m2 (4 javne površine)
 • 630,00 kuna za 1 (jednu) površinu od 7 m2 (2 javne površine)
 •  
 1. Javnu površinu s pripadajućim štandovima:
 • 120 kuna za 1 (jednu) površinu od 4 m2 (6 javnih površina)

 

IV

 

            Pisana ponuda treba sadržavati:

 • ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, OIB, točnu adresu ponuditelja
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, presliku Izvatka iz obrtnog registra ili presliku iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava za fizičku osobu. Preslike ne smiju biti starije od 6 mjeseci
 • naznaku javne površine za koju se daje ponuda
 • iznos ponuđene cijene u kunama i brojem
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • dokaz i nepostojanju duga

 

V

 

            Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine za javnu površinu.

 

VI

 

            Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „ZA NATJEČAJ -ZAKUP JAVNE POVRŠINE S PRIPADAJUĆIM DRVENIM KUČICAMA“ odnosno „ZA NATJEČAJ – ZAKUP JAVNE POVRŠINE S PRIPADAJUĆIM ŠTANDOM“ Gradu Orahovici, Franje Gavrančića 6, Orahovica putem pisarnice Grada Orahovice ili poštom zaključno s 21. studenim 2019. godine do 10,00 sati.

            Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju i za kojeg se ponuditelja utvrdi da ima dugovanja iz točke II. ovog natječaja, te ponude koje budu ispod početne cijene određene točkom III. ovog natječaja neće se uzeti na razmatranje.

Otvaranje ponuda biti će 21. studenog 2019. godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Gradske uprave grada Orahovice, Franje Gavrančića 6.

 

VII

 

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnica grada Orahovice.

            S najpovoljnijim ponuditeljem će se u roku od 8 dana sklopiti ugovor o zakupu, a ako se u tom roku ne sklopi navedeni ugovor smatrat će se da je odustao od zakupa i gubi pravo na povrat jamčevine.

 

VIII

 

            Gradonačelnica grada Orahovice zadržava si pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu te poništiti natječaj bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima.

 

 

                                                                                              GRADONAČELNICA

                                                                                              GRADA ORAHOVICE

 

 

 

 

Oglasiti:

 1. Internet stranica grada Orahovice
 2. Oglasna ploča
 3. Radio Orahovica

 

Dostaviti:

 1. Natječajno povjerenstvo za provedbu postupka
 2. JUO-pročelnica
 3. Prilog zapisniku

Pismohrana