Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2019. godinu (pročišćeni tekst)

Na temelju članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Orahovice (Službeni glasnik br. 1/13 i 2/18), članka 14. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2019. godinu (Službeni glasnik br. 4a/19) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora i Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2019. godinu (KLASA:320-01719-01/2, URBROJ: 2189/12-01/01-19-4 OD 6. lipnja 2019.), Gradonačelnica Grada Orahovice raspisuje,

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2019. godinu

(pročišćeni tekst)

I.

PREDMET JAVNOG POZIVA

 Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2019. godinu, kojim se provode mjere s ciljem povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja kvalitete života i proširenja gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) području Grada Orahovice (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 1. Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva
 2. Unaprjeđenje stočarske proizvodnje
 3. Osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada
 4. Osnivanje i zajedničko djelovanje poljoprivrednih gospodarstava

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije L51/1).

II.

KORISNICI POTPORA

 Korisnici potpore mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Orahovice.

Poljoprivredno gospodarstvo čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost i kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području Republike Hrvatske.

Poljoprivredna gospodarstva u okviru ovog Javnog poziva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda:

 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 2. obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 3. zadruga registrirana za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti

III.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE

 Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti poljoprivredna gospodarstva iz dijela II. koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • koja imaju sjedište na području Grada Orahovice za korištenje mjere 1.4. Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2019. godinu
 • koja imaju sjedište na području Grada Orahovice i koja su ulaganje izvršila na području Grada Orahovice za korištenje svih ostalih mjera iz programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice
 • koja su u cijelosti u privatnom vlasništvu
 • koja imaju podmirene sve porezne obveze te obveze prema Gradu Orahovici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Orahovice (Papuk d.o.o. i Voda d.o.o. Papuk plin d.o.o.)
 • koja su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije L51/1)
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koja trenutno nisu u blokadi

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak. Priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Ako je potencijalni korisnik već koristio potpore za učinjene troškove za koje traži potporu po ovom Javnom pozivu, iznos potpore koji se dodjeljuje i iznos ostvarenih potpora za taj trošak, neovisno od kojeg je tijela odobren, ne može prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao korisnik.

Prijava istog troška u različitim mjerama nije prihvatljiva.

U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu kada po ovom Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

IV.

MJERE ZA DODJELU POTPORA

Potpore se dodjeljuju prema uvjetima određenim za provedbu pojedine mjere kako slijedi:

 • Potpore za sufinanciranje kontrole plodnosti tla

Potpore se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima za sufinanciranje kontrole plodnosti tla, u iznosu od 40% cijene jednog uzorka, a najviše do 1.000,00 kn po korisniku ove potpore.

Priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Prijave se podnose na Obrascu – Obrazac 1, kojem se prilaže:

 • dokaz o pravnom statusu – izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)
 • preslika posjedovnog lista/gruntovnog izvatka/ugovora o zakupu ili zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (upis u ARKOD)
 • računi za izvršeno ulaganje te izvod iz žiro/tekućeg računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji dosada nije koristio potpore male vrijednosti)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 • Skupna izjava

Potpore za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Potpore se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima za sufinanciranje troškova kopanja ili bušenja bunara te nabavu sustava za navodnjavanje u iznosu do 40%, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku ove potpore.

Priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 1, kojem se prilaže:

 • dokaz o pravnom statusu – izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)
 • preslika posjedovnog lista/gruntovnog izvatka/ugovora o zakupu ili zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (upis u ARKOD)
 • računi za izvršeno ulaganje te izvod iz žiro/tekućeg računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji dosada nije koristio potpore male vrijednosti)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 • Skupna izjava

Potpore za ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i opremanje plastenika i staklenika za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilja, cvijeća i sl.

Potpore se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima za sufinanciranje troškova izvođenja radova na izgradnji te nabave opreme za staklenike i plastenike, u visini do 40% ukupnih troškova, a najviše do 20.000,00 kn po korisniku ove potpore.

Priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 1, kojem se prilaže:

 • dokaz o pravnom statusu – izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)
 • preslika posjedovnog lista/gruntovnog izvatka/ugovora o zakupu ili zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (upis u ARKOD)
 • računi za izvršeno ulaganje te izvod iz žiro/tekućeg računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji dosada nije koristio potpore male vrijednosti)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 • Skupna izjava

Potpore za ulaganje u nabavu novih i rabljenih poljoprivrednih strojeva i priključaka

Potpore se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima za sufinanciranje troškova nabave novih poljoprivrednih strojeva i priključaka za poljoprivredne strojeve i rabljenih poljoprivrednih strojeva i priključaka za strojeve, u visini do 50% troškova, a najviše do 20.000,00 kn po korisniku ove potpore.

Priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak. Troškovi nabave rabljenih strojeva ili priključaka za strojeve neće se priznati.

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 1, kojem se prilaže:

 • dokaz o pravnom statusu – izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)
 • preslika posjedovnog lista/gruntovnog izvatka/ugovora o zakupu ili zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (upis u ARKOD)
 • računi za izvršeno ulaganje te izvod iz žiro/tekućeg računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji dosada nije koristio potpore male vrijednosti)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 • Skupna izjava

Potpore za nabavu voćnih sadnica, presadnica, povrtlarskog sjemena i loznih cijepova

 1.  

Potpore se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima za sufinanciranje nabave sadnica, presadnica, povrtlarskog sjemena i loznih cijepova u visini do 40% ukupnih troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku ove potpore.

Priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 1, kojem se prilaže:

 • dokaz o pravnom statusu – izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)
 • preslika posjedovnog lista/gruntovnog izvatka/ugovora o zakupu ili zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (upis u ARKOD)
 • računi za izvršeno ulaganje te izvod iz žiro/tekućeg računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji dosada nije koristio potpore male vrijednosti)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 • Skupna izjava

Potpore za usluge umjetnog osjemenjivanja krava i junica

 Potpore se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja, u iznosu od 150,00 kn po jednoj kravi, odnosno junici, a najviše do 1.500,00 kn po korisniku ove potpore.

Priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 1, kojem se prilaže:

 • dokaz o pravnom statusu – izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)
 • Preslika potvrde veterinarske stanice o umjetnom osjemenjivanju;
 • računi za izvršeno ulaganje te izvod iz žiro/tekućeg računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji dosada nije koristio potpore male vrijednosti)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 • Skupna izjava

Potpore za uzgoj pčelinjih zajednica

 1.  Potpore se dodjeljuju pčelarima upisanima u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, u iznosu od 20,00 kn po pčelinoj zajednici, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku ove potpore.

Priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 1, kojem se prilaže:

 • dokaz o pravnom statusu – izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika rješenja o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)
 • računi za izvršeno ulaganje te izvod iz žiro/tekućeg računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji dosada nije koristio potpore male vrijednosti)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 • Skupna izjava

Potpore za sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje kod elementarnih nepogoda

Potpore se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima za plaćene premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje od rizika mogućih elementarnih nepogoda, u visini do 40% iznosa uplaćene premije za tekuću godinu, a najviše do 1.500,00 kn po korisniku ove potpore.

Prihvatljivi su troškovi police osiguranja za 2019. godinu.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 1, kojem se prilaže:

 • dokaz o pravnom statusu – izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)
 • preslika posjedovnog lista/gruntovnog izvatka/ugovora o zakupu ili zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (upis u ARKOD)
 • preslika police osiguranja
 • dokaz o plaćanju premije police osiguranja
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji dosada nije koristio potpore male vrijednosti)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 • Skupna izjava

Potpore za sprječavanje štete od divljači

Potpore se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu zaštitnih sredstava i opreme, u visini do 50% troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku ove potpore.

Priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 1, kojem se prilaže:

 • dokaz o pravnom statusu – izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)
 • preslika posjedovnog lista/gruntovnog izvatka/ugovora o zakupu ili zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (upis u ARKOD)
 • računi za izvršeno ulaganje te izvod iz žiro/tekućeg računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji dosada nije koristio potpore male vrijednosti)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 • Skupna izjava

Potpore za osnivanje novih zadruga, udruga, klastera i proizvođačkih grupa i organizacija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili agroturizmom i ribarstvom

 Potpore se dodjeljuju poljoprivrednim gospodarstvima za sufinanciranje javnobilježničkih troškova, troškova upisa u odgovarajuće registre, troškova izrade statuta/pravilnika i drugih troškova nastalih prilikom osnivanja, u visini do 50% troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku ove potpore.

Priznaju se troškovi nastali u 2019. godini.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 1, kojem se prilaže:

 • dokaz o pravnom statusu – izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (pravne osobe)
 • računi za izvršeno ulaganje te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja, ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji dosada nije koristio potpore male vrijednosti)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 • Skupna izjava

V.

SREDSTVA POTPORE

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 300.000,00 kn.

Po ovom Javnom pozivu jedan prijavitelj može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo na maksimalan iznos potpore ne veći od 20.000,00 kn.

VI.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu prijave naznačenom u Javnom pozivu s traženom potpunom dokumentacijom. Prijava se podnosi putem pošte ili predajom u Pisarnicu Grada Orahovice na adresu: Grad Orahovica, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom „Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Orahovice za 2019. godinu“.

Obrasce za prijavu na Javni poziv, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova te obrazac Skupne izjave, prijavitelji mogu preuzeti na web stranici Grada Orahovice: www.orahovica.hr ili u Pisarnici Grada Orahovice, F. Gavrančića 6, Orahovica.

VII.

POSTUPAK DODJELE POTPORE

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine.

Prijave se razmatraju prema redoslijedu podnesenih prijava prema uvjetima iz ovog Javnog poziva.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnica razmatra pristigle prijave i daje prijedlog za dodjelu potpore. Povjerenstvo će početkom mjeseca razmatrati prijave pristigle u prethodnom mjesecu. Gradonačelnica na temelju prijedloga Povjerenstva dodjeljuje potpore.

S korisnicima potpore zaključit će se ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze, a koji će u ime Grada Orahovice potpisati Gradonačelnica. Korisnik je obvezan prije potpisivanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, ovjerenu kod javnog bilježnika.

KLASA: 300-01/19-01/2

URBROJ: 2189/12-01/01-19-26

Orahovica, 16. listopada 2019.

                                                                          Gradonačelnica

Ana-Marija Petin, dipl.oec.

Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na podrucju grada Orahovice.pdf

Obrazac 1_Zahtjev za potporu.docxObrazac 1_Zahtjev za potporu.doc

Izjava o koristenim potporama male vrijednosti.doc

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc

Skupna izjava.doc