Javni natječaj za prijem jedne ženske osobe u radni odnos „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADONAČELNICA

KLASA: 100-01/19-01/2

URBROJ: 2189/12-01/01-19-40

Orahovica, 11. lipnja 2019.

            Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava od dana 20. veljače 2019., KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-07-01-01/3-19-553, Projekt „Pomoć u kući starijima i nemoćnima s područja Grada Orahovice“ UP.02.1.1.05.0256. iz programa „ZAŽELI“-Program zapošljavanja žena“, Gradonačelnica grada Orahovice raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Orahovici za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Pomoć u kući  starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ iz programa „ZAŽELI“-Program zapošljavanja žena

 

I          Raspisuje se Javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u gradu Orahovici za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta  „Pomoć u kući  starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ („ZAŽELI“- Program zapošljavanja žena)

II         Broj traženih radnica: 1 osoba

III       Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme- 24 mjeseca, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

IV       Radno vrijeme i plaća: Puno radno vrijeme, plaća radnica je minimalna plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine, br. 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće („Narodne novine“, br. 109/18)

V         Mjesto rada: Radovi će se obavljati na području grada Orahovice

VI       Opis poslova:

 • Pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • Pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju higijene korisnika,
 • Pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala),
 • Pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženja te uključivanje u društvo,
 • Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.

VII Kandidatkinja mora ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Punoljetnost,
 • Hrvatsko državljanstvo,
 • Nezaposlena žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koja je prijavljena u evidenciju HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žena s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantica, mlada žena koja je izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, ovisnica, povratnica s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnica romske nacionalne manjine ,beskućnica

VIII    Prijavi na javni poziv kandidatkinja je dužni priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis (obvezno navesti kontakt),
 • Presliku osobne iskaznice,
 • Presliku dokaza o završenom obrazovanju,
 • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje (može se preuzeti na stranicama grada Orahovice ili osobno u Gradskoj upravi Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica)
 • Privolu o objavi osobnih podataka na mrežnim stranicama Grada Orahovice (može se preuzeti na stranicama grada Orahovice ili osobno u Gradskoj upravi Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica)

IX       Kandidatkinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/207) i koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužna je uz prijavu za natječaj priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze o postojanju prednosti pri zapošljavanju (npr. potvrde)

Prednost u odnosu na ostale kandidatkinje ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su svoje prijave dostaviti na adresu:

Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranicama Grada Orahovice u zatvorenoj koverti s naznakom ZA:

„ J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Orahovici za

potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta  „Pomoć u kući  starima i nemoćnima na području grada Orahovice“, „ZAŽELI“- Program zapošljavanja žena

 

Podnositeljice su u životopisu ili prijavnici za posao dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke VII. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. Rješenje o invaliditetu).

Nepravovremene ili nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja je podnijela nepotpunu, nepravovremenu ili neurednu prijavu neće se smatrati kandidatkinjom prijavljenom na Javni natječaj.

Ovaj natječaj biti će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na stranicama Grada Orahovice.

Kandidatkinje će o rezultatima Javnog natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon Javnog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinje, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

Po završenom odabiru, izabrana kandidatkinja će biti dužna dostaviti potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave natječaja) te potpisati izjavu o pristanku na osposobljavanje.

Gradonačelnica:

Ana-Marija Petin, dipl.oec.

Izjava-osposobljavanje-Program-Zazeli-2019.pdf

Privola – za prikupljanje i obradu mojih podataka u svrhu provedbe Javnog natjecaja.pdf