Upute i obavijesti kandidatima prijavljenima na Javni natječaj za radno mjesto „Viši stručni suradnik za računovodstvo“

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/19-01/2

URBROJ: 2189/12-02/01-19-9

Orahovica, 17. svibnja 2019.

            Temeljem članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice objavila je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto

„Viši stručni suradnik za računovodstvo“ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

 • vodi analitička knjiženja obveza Grada Orahovice prema dobavljačima i prati dospijeća obveza po pojedinim dobavljačima, vrši usklađenja dugovanja i potraživanja sa korisnicima
 • usklađuje podatke s drugim službenicima te koordinira i svim drugim financijsko-računovodstvenim poslovima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela i usklađuje stanje glavne knjige sa stanjem imovine i obveza
 • vodi i ustrojava propisane poslovne knjige u skladu s propisima o proračunskom računovodstvu i računskom planu, obavlja poslove riznice u okviru svog djelokruga
 • surađuje s tijelima državne revizije kojima odgovara za istinitost i zakonitost zakonom propisanih financijskih dokumenata
 • prati izvršavanje proračunskih prihoda i rashoda sukladno planskim aktima, obavlja kontrole poslovnih transfera (subvencija, kapitalnih pomoći i transfera udrugama)
 • analizira mjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna, izvršenje prihoda i rashoda te inicira i predlaže nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna
 • prati i sudjeluje u izradi prijedloga Proračuna te projekcija za dvogodišnje razdoblje, izmjena i dopuna proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i završnog računa proračuna, izrađuje upute za izradu Prijedloga Proračuna i financijskih planova i dostavlja ih proračunskim korisnicima, kreira i koordinira izradu dugoročne osnove financijske politike Grada Orahovice sa pregledom izvora prihoda, zaduživanja i otplate obveza
 • vrši poslove unosa podataka i vođenja pomoćnih knjiga u vezi Proračuna i proračunskih korisnika u skladu s propisima o proračunskom računovodstvu i računskom planu, vrši knjigovodstveno evidentiranje imovine Grada Orahovice i izrade bilance dugotrajne imovine, usklađuje analitičke evidencije s financijskim računovodstvom
 • izrađuje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje te statističke i ostale izvještaje, izrađuje i periodične i godišnje financijsko izvješće, te ih dostavlja nadležnim institucijama
 • koordinira poslove vezane za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti te zaprima izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Orahovice, sastavlja plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, provodi formalne kontrole i izrađuje izvješća o provedenim kontrolama, priprema mjesečna izvješća o obavljenim kontrolama i obavještava Gradonačelnika i Pročelnika o istima
 • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika i Gradonačelnika

Podaci o plaći:

 Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/18), koji koeficijent za radno mjesto „Viši stručni suradnik“ iznosi 3,40 i Odlukom Gradonačelnice o visini osnovice za obračun plaća za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa: 120-01/18-01/01 Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 19. veljače 2018.godine), kojom je osnovica određena u visini od 2.400,00 kuna bruto.

Slijedom navedenog plaću Višeg stručnog suradnika za računovodstvo čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

            Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto „Viši stručni suradnik za računovodstvo“.

Pravila testiranja

 • po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta
 • po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijesti u kojem vremenu ista treba odgovoriti
 • za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova
 • smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju
 • s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod pisanog testiranja
 • za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju

         kandidata

 • ukoliko pojedini kandidat prekrši unaprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati

 

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • Ustav Republike Hrvatske
 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • uredsko poslovanje
 • računovodstvo i proračunsko računovodstvo
 • proračun
 • porez na dohodak

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/10, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 3. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09)
 4. Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18)
 5. Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15)
 6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
 7. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18)
 8. Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18)

Testiranje kandidata obuhvaća:

Pisano testiranje

pisani test provjere znanja iz navedenih pravnih i drugih izvora

-provjera praktičnog poznavanja financijsko – materijalnog poslovanja

Praktični rad na računalu

-provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja na računalu u paketu MS Office

Intervju

razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja na računalu

-Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelnici – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu  izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelnici Grada Orahovice.

POZIV NA TESTIRANJE

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će dostavljena kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će se objaviti na web stranici www.orahovica.hr, te na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1 kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Grad Orahovica