Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja upućuje

 

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

(pisano testiranje, praktični rad na računalu i intervju) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo

 

I

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice raspisala je Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme. Oglas je objavljen 10. svibnja 2019. godine u Narodnim novinama,   na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici grada Orahovice.

II

Povjerenstvo je utvrdilo da na provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje, praktični rad na računalu i intervju) može pristupiti 2 (dva) kandidata koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz Javnog natječaja, i to:

  1. MATIJA CVJETOVIĆ
  2. ANAMARIJA MARKULIĆ

III

Pisano testiranje će se obaviti dana  30. svibnja 2019.godine (četvrtak) u Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica, s početkom u 08:00 sati. Pisani test sastojati će se od pitanja iz područja pravnih izvora I praktičnog znanja rada na računalu u paketu MS Office te intervjua. Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti (posebno za pisano testiranje, posebno za praktični rad na računalu, posebno za intervju), kandidatu se određuje određeni broj bodova od 1 do 10.

            Rješavanje testa traje najviše 45 minuta.

            Ostale obavijesti vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u Uputama i obavijestima kandidatima prethodno objavljenim na Internet stranici grada Orahovice: www.orahovica.hr.

            Ako kandidat u naznačenom terminu ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

IV

            O rezultatima pisanog testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istog dana 30. svibnja 2019.godine u 09:45 sati u prostoru Male gradske vijećnice Orahovica, nakon čega će se s kandidatom provesti provjera znanja rada na računalu i intervju, ukoliko  je kandidat na pisanom testiranju ostvario najmanje 50% bodova.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA: 112-02/19-01/2

URBROJ: 2189/12-02/5-19-13

Orahovica, 22. svibnja 2019.

Predsjednica

Povjerenstva za provedbu natječaja:

Emica Parašilovac, dipl.iur.