Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte u 2019. godini

Na temelju članka 46. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18), te članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Orahovice (KLASA: 022-01/17-01/01, URBROJ:2189/12-01/01-17-1) od dana 9. siječnja 2017., Ana – Marija Petin, dipl.oec., gradonačelnica grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte u 2019. godini

I

Utvrđuje se dodjela financijskih sredstava udrugama s područja grada Orahovice temeljem zahtjeva s osnove Javnog poziva objavljenog na stranicama Grada Orahovice 27. veljače 2019.godine (Klasa: 022-01/19-01/01 Urbroj: 2189/12-02/01-19-5) kao i Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Orahovice (Klasa:022-01/17-01/01, Urbroj: 2189/12-01/01-17-01), kako slijedi:

 1. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA ORAHOVICA –Promicanje vrijednosti Domovinskog rata – 5.000,00 kuna
 2. DIJABETIČKA UDRUGA ORAHOVICA – Obilježavanje svjetskog dana dijabetičara –  1.000,00 kuna; Slatki na Papuku – 4.000,00  kuna, Izlet članova u Daruvarske toplice- 1.000,00 kuna
 3. HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR GRADA ORAHOVICE-HČZ – Obilježavanje obljetnica i Multifunkcionalna soba 2. bojne 132 brigade Orahovica – 3.000,00 kuna
 4. DIJABETIČKA UDRUGA „ZDRAVLJE“ ORAHOVICA – Kontrola šećera u krvi i krvnog tlaka kod građana – 2.000,00 kuna
 5. UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA „JAGLAC“ ORAHOVICA – „Jaglac“ – moj drugi dom – 19.000,00 kuna
 6. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP-VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE- Memorijalna Kokočak – Orahovica –  7.000,00 kuna; Orkan 91 škola u prirodi – 4.000,00  kuna
 7. UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA ORAHOVICA – Organizacija i održavanje Martinjske zabave– 1.000,00 kuna, Obilježavanje blagdana Sv. Vinka- 1.000,00 kuna, Edukacija vinara, vinogradara i voćara poznavanja i prepoznavanja sortnih vina i korištenja IAKS mjera ruralnog razvoja– 1.000,00 kuna, Edukacija II- 1.000,00 kuna
 8. KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ORAHOVICA- Škola pjevanja u Orahovici- 10.000,00 kuna
 9. HRVATSKI DOMOBRAN UDRUGA RATNIH VETERANA HRVATSKE OGRANAK ORAHOVICA – Obilježavanje obljetnica i odavanje počasti svim Hrvatskim žrtvama II. Svjetskog rata – 4.000,00 kuna
 10. UDRUGA NAVIJAČA NK DINAMO ORAHOVICA – Plavo srce – 3.000,00 kuna
 11. KULTURNO – UMJETNIČKO DRUŠTVO CRKVARI – Stara jela za nova doba – 8.000,00 kuna; Promicanje kulturno – povijesne baštine – 15.000,00 kuna
 12. PČELARSKA UDRUGA „PČELICA“ ORAHOVICA – Poticanje i unaprjeđenje pčelarstva – 3.000,00 kuna
 13. UDRUGA ZA PROMICANJE ALTERNATIVNE I URBANE KULTURE (UDRUGA PAUK) – „Paučina 2019.“- Okupljanje mladih iz alternativne pozadine – 1.000,00 kuna; .- „Ljeto Pauka“ –1.000,00 kuna; Halloween Horror Movies 2019.-Radionica rezbarenja bundeva i prikazivanje horor filmova –800,00 kuna; „Božićno rokanje 2019.“ – 1.000,00_ kuna, Abeceda zdravih navika – 2.000,00 kuna
 14. UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA „ORAO“ ORAHOVICA – NAŠICE – Zdravstvena skrb i podizanje kvalitete života – 6.000,00 kuna
 15. UDRUGA HVIDR-A ORAHOVICA – Promicanje vrijednosti Domovinskog rata – 21.000,00 kuna
 16. OGRANAK MATICE HRVATSKE U ORAHOVICI – Prvi svjetski rat na području Našica i Orahovice – 5.000,00 kuna, Književne večeri, predavanja, izložbe, koncerti 3.000,00 kuna
 17. KREATIVNA UDRUGA „PICCOLO“- Kreativna radionica za sve osobe- 1.000,00 kuna
 18. UDRUGA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA „PUTOKAZ“ ORAHOVICA – Nasilje nije hrabrost – 3.000,00 kuna; Odgoj bez vike – 3.000,00 kuna
 19. UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INVALIDITETOM ORAHOVICA – Zdrav i suvremen život invalidnih osoba –3.000,00 kuna, Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom-3.000,00 kuna
 20. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELLJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA POLICIJSKE POSTAJE ORAHOVICA 1990-1991 – „Zaštita prava hrvatskih branitelja“ – 2.000,00 kuna; Obilježavanje obljetnice pogibije hrvatskih branitelja i važnih obljetnica u Domovinskom ratu na Orahovačkom području“ – 3.000,00 kuna
 21. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH PODRUŽNICA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE – Državno športsko natjecanje udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske i obilježavanje obljetnica –  1.000,00 kuna
 22. DRUŠTVO PRIJATELJA HAJDUKA ORAHOVICA- Bila noć u Orahovici – 5.000,00 kuna, Badnji doručak u Orahovici- 1.100,00 kuna
 23. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA I DRAGOVOLJACA DUGA MEĐA- Radionica zdrave prehrane- 3.000, 00 kuna
 24. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE, PODRUŽNICA VPŽ, OGRANAK ORAHOVICA- Obilježavanje obljetnica i sportskih natjecanja- 1.000,00 kuna

II

Sredstva će se doznačiti udrugama iz članka I. ove Odluke prema modalitetima predviđenim u ugovoru sa svakom udrugom pojedinačno.

Ugovorom će biti definirana i određena  ostala prava i obveze obje stranke, davatelja i primatelja sredstava.                                                  

 III

Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-01/19-01/01

URBROJ:2189/12-01/01-19- 43

U Orahovici, 20. svibanj 2019.

Gradonačelnica:

Ana – Marija Petin, dipl.oec.

 

POTPISIVANJE UGOVORA JE U SRIJEDU, 29.05.2019. (SRIJEDA) S POČETKOM U 14:30 SATI U MALOJ GRADSKOJ VIJEĆNCI, FRANJE GAVRANČIĆA 6