Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte u 2019. godini

Na temelju članka 46. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18), te članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Orahovice (KLASA: 022-01/17-01/01, URBROJ:2189/12-01/01-17-1) od dana 9. siječnja 2017., Ana – Marija Petin, dipl.oec., gradonačelnica grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe/projekte u 2019. godini

 

I

 

U Odluci o dodjeli financijskih sredstava udrugama za program/projekt u 2019. godini, mijenja se članak 1. , točka 13. i glasi:

„13. „ UDRUGA ZA PROMICANJE ALTERNATIVNE I URBANE KULTURE (UDRUGA PAUK) – „Paučina 2019.“- Okupljanje mladih iz alternativne pozadine –1. 000,00  kuna; .- „Ljeto Pauka“ –1.000,00 kuna; Halloween Horror Movies 2019.-Radionica rezbarenja bundeva i prikazivanje horor filmova –1.000,00 kuna; „Božićno rokanje 2019.“ – 1.000,00_ kuna, Abeceda zdravih navika – 2.000,00 kuna“

 

II

 

Sve ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-01/19-01/01

URBROJ:2189/12-01/01-19- 72

U Orahovici, 28. svibanj 2019.

                                                                                            

         Gradonačelnica:

                                                                                                    Ana – Marija Petin, dipl.oec.