Upute i obavijesti za prijam u službu na određeno vrijeme radno mjesto referent – voditelj projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“

ZastavaVPZ

    

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 112-02/19-01/3

URBROJ: 2189/12-02/01-19-3

Orahovica, 2. travnja 2019.

            Temeljem članka 29. u svezi članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice objavila je Javni natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci, na radno mjesto

„REFERENT- VODITELJ PROJEKTA „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena) uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova :

upravlja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima u svrhu provedbe projekta, koordinira i implementira projektne aktivnosti, odgovara za provedbu projekta, vodi administraciju projekta, obavlja poslove kontrole izvršenja poslova koje obavlja koordinator projekta

izrađuje izvještaje o provedbi projektnih aktivnosti i financijske izvještaje, vodi brigu oko financija projekta

brine o cjelokupnoj organizacijskoj, funkcionalnoj i tehničkoj provedbi projekta i surađuje s partnerima na projektu, organizira projektne sastanke i koordinira projektne aktivnosti

       – izrađuje i podnosi Zahtjev za nadoknadom sredstava i ostalih dokumenata, organizira promocije i informiranja o projektu, vrši nadzor nad financijama, provodi nabavu za kućne potrepštine i  druge nabave

      – obavlja druge poslove po potrebama i uputama ugovora za projekt „Zaželi,

 • obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika i Gradonačelnika

Podaci o plaći:

 Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/18), koji koeficijent za radno mjesto „Referent“ iznosi 2,50 i Odlukom Gradonačelnice o visini osnovice za obračun plaća za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa: 120-01/18-01/01 Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 19. veljače 2018.godine), kojom je osnovica određena u visini od 2.400,00 kuna bruto.

Slijedom navedenog plaću   REFERENT- VODITELJ PROJEKTA „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena) čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

            Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto

REFERENT- VODITELJ PROJEKTA „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena“.

Pravila testiranja

 • po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta
 • po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijesti u kojem vremenu ista treba odgovoriti
 • za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova
 • smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju
 • s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod pisanog testiranja
 • za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju

         kandidata

 • ukoliko pojedini kandidat prekrši unaprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati

 

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • Ustav Republike Hrvatske
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 • Upute za prijavitelje „ZAŽELI“ – Program zapošljavanja žena, sa pripadajućim izmjenama i dopunama

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/10, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 3. Upute za prijavitelje „ZAŽELI“ – Program zapošljavanja žena, sa pripadajućim izmjenama i dopunama

Upute za prijavitelje_ZAŽELI _pročišćena verzija_24072017.pdf

Zaželi_Izmjene i dopune.pdf

Testiranje kandidata obuhvaća:

Pisano testiranje

pisani test provjere znanja iz navedenih pravnih i drugih izvora

Praktični rad na računalu

-provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja na računalu u paketu MS Office

Intervju

razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja na računalu

-Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave u sklopu projekta „ZAŽELI“- Program zapošljavanja žena

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelnici – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu  izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelnici Grada Orahovice.

POZIV NA TESTIRANJE

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja testiranja kandidata  koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja  će se objaviti na web stranici www.orahovica.hr, te na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1 kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Grad Orahovica