Saziv konstituirajuće sjednice Savjeta mladih grada Orahovice

ZastavaVPZ

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

KLASA: 230-01/18-01/01

URBROJ: 2189/12-03/01-19-12

Orahovica, 8. travnja 2019.

ČLANOVIMA SAVJETA MLADIH

GRADA ORAHOVICE

–  SVIMA –

Na temelju članka 8. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Orahovice ( „Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/14),

S A Z I V A M

konstituirajuću  sjednicu Savjeta mladih grada Orahovice za dan 15. travnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice, F. Gavrančića 6, Orahovica

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I  R E D

– Otvaranje konstituirajuće sjednice

– Utvrđivanje kvoruma

 1. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Savjeta mladih grada Orahovice
 2. Izbor Mandatne komisije (3 člana)
 3. Izvješće Mandatne komisije komisije o provedenim izborima za članove Savjeta mladih grada Orahovice i verifikacija mandata članovima Savjeta
 4. Utvrđivanje predsjedavatelja Savjeta koji će predstavljati sjednici do izbora predsjednika Savjeta
 5. Utvrđivanje prijedloga kandidata za izbor:
 6. predsjednika Savjeta
 7. zamjenika predsjednika Savjeta
 1. Izbor:
 2. predsjednika Savjeta
 3. zamjenika predsjednika Savjeta
 4. Različito

Prilozi:

 1. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Savjeta mladih
 2. Izvješće Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice

Predsjednik Gradskog vijeća:

Radoje Medenica, dipl. ing. šum.

 

Dokument možete pogledati na poveznici ispod:

Saziv konstituirajuce Sjednica Savjeta mladih grada Orahovice 2019.pdf