Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

ZastavaVPZ

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

KLASA: 112-02/19-01/4

URBROJ: 2189/12-02/01-19-9

Orahovica, 29. travnja 2019.

 

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11 i 14/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

Poništava se Oglas  objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 01. travnja 2019. godine, i na internetskim stranicama Grada Orahovice, za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, na radno mjesto Referent- koordinator projekta „Pomoć u kući starima i nemoćnima na području grada Orahovice“ („ZAŽELI“- program zapošljavanja žena), 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci.

Isti se poništava iz razloga što nitko od kandidata nije zadovoljio na provjeri znanja i sposobnosti.

Ova Odluka objavit će se na internetskoj  stranici Grada Orahovice i oglasnoj ploči Grada Orahovice te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Pročelnica:

Marija Šafer, mag.oec.