Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Orahovice

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Orahovice

Davatelj koncesije: Grad Orahovica, Gradsko vijeće

Sjedište: Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica

OIB: 99870159112

Telefon: 033/ 673-351

Telefax: 033/673-125

e-mail: info@www.novo.orahovica.hr.hr

Web: www.orahovica.hr

Vrsta i predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Orahovice.

Priroda i opseg djelatnosti koncesije: koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Orahovice, što podrazumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

 

Mjesto obavljanja koncesije: Područje Grada Orahovice koje obuhvaća naselja Orahovica, Bijeljevina Orahovička, Stara Jošava, Crkvari, Nova Jošava, Šumeđe, Duzluk, Kokočak, Gornja Pištana, Donja Pištana, Dolci, Karlovac Feričanački i Magadinovac.

Broj koncesija: jedna koncesija

Rok trajanja koncesije: 5 godina

 

Sve dokumente možete pogledati na poveznici ispod:

https://www.orahovica.hr.hr/dokumenti-58089/category/218-dimnjacarskeusluge2019