N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora

ZastavaVPZ

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 46. stavka 1. točke 5. i 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18) i Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u ulici Kralja Zvonimira 13a u Orahovici, Klasa: 372-03/19-01/9 Urbroj: 2189/12-01/01-19-2 od 26. travnja 2019.godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

                

     R E P U B L I K A   H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

                 GRAD ORAHOVICA

         JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 372-03/19-01/9

URBROJ: 2189/12-01/01-19-3

Orahovica, 29. travanj 2019.

 

            Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15 i 112/18), članka 46. stavka 1. točke 5. i 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18) i Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u ulici Kralja Zvonimira 13a u Orahovici, Klasa: 372-03/19-01/9 Urbroj: 2189/12-01/01-19-2 od 26. travnja 2019.godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I

            Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, Kralja Zvonimira 13 a, za rad političkih stranaka, u zatečenom stanju na vrijeme od 5 (pet) godina.

            Ukupna površina poslovnog prostora iz stavka 1. ove točke je 55,02 m2.

II

            Sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/16), početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 1kn za cijeli prostor.

            Režijski troškovi se obračunavaju posebno.

III

            Pravo sudjelovanja na natječaju imaju registrirane političke stranke koje djeluju na području Grada Orahovice, s prvenstvenim pravom stranaka koje imaju najmanje jednog zastupnika/cu u Gradskom vijeću Grada Orahovice, Županijskoj skupštini Virovitičko – podravske županije ili Hrvatskom saboru Republike Hrvatske, te koje prema državnom proračunu i Gradu po bilo kojoj osnovi nemaju nepodmirenih obaveza, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, po uvjetom da se politička stranka pridržava rokova plaćanja.

 

IV

            Na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora Grada Orahovice, a koji ne ispunjava obveze iz Ugovora o zakupu ili ih neuredno ispunjava.

V

            Zainteresiranim natjecateljima biti će omogućen uvid u poslovni prostor koji se daje u zakup radnim danom u vremenu od 09-10 sati. Za sve detaljnije informacije oko uvida u navedeni prostor potrebno je javiti se u Grad Orahovicu, Franje Gavrančića 6, Orahovica.

VI

            Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom „ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI“.

Rok za dostavu ponuda je 14. svibnja 2019.godine (utorak) do 15,00 sati, i to za sve ponude bilo da su dostavljene poštom ili predane osobno u pisarnici Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6.

Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 15. svibnja 2019.godine u prostorijama Gradske uprave s početkom u 08,00 sati.

Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

VII

Pisane ponude za zakup poslovnog prostora trebaju sadržavati:

– naziv i sjedite ponuditelja, OIB,

– dokaz o upisu u registar političkih stranaka, ne stariji od 30 dana od dana prijave na natječaj, iz kojeg je vidljivo i tko zastupa stranku,

– dokaz/izjavu o djelovanju na području Grada Orahovice,

– poslovni prostor za koji se podnosi ponuda,

– ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,

– izjavu da zakupljeni prostor neće dati u podzakup.

 

VIII

            Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz ovog Natječaja sadrži najviši iznos ponuđene zakupnine.

IX

            Kao osiguranje plaćanja, prije potpisivanja ugovora o zakupu, odabrani ponuditelj obvezan je uplatiti tromjesečni iznos ponuđene zakupnine na račun zakupodavca u svrhu novčanog depozita, bez kamata, za osiguranje plaćanja zakupnine.

Odabrani ponuditelj dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana provedenog natječaja preuzeti poslovni prostor i sklopiti Ugovor o zakupu, u protivnom smatrat će se da je odustao od zakupa.

X

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnica grada Orahovice.

Sudionik u natječaju ima pravo prigovora na Odluku o odabiru Gradskom vijeću grada Orahovice u roku od 8 dana od dana primitka Odluke.

 

XI

            Zakupnik poslovni prostor uzima u viđenom stanju, te ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o zakupu.

XII

            Gradonačelnica grada Orahovice zadržava si pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i poništiti natječaj bez ikakvih obaveza i obrazloženja ponuditeljima.

 

 

                                                                       JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                              GRADA ORAHOVICE

 

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča grada Orahovice
  2. Web – stranica grada
  3. Kralja Zvonimira 13a, 33515 Orahovica