Saziv 17. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-19-17

Orahovica,  19. ožujka  2019.

                                                                                     ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA

S V I M A

                  Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst, 2/18 i 11/18),

S A Z I V A M 

 1. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 28. ožujka 2019. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati  u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (Središnji gradski park)

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika s 15. i 16. sjednice Gradskog vijeća,
 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 1. Izvješće o radu gradonačelnice grada Orahovice za razdoblje 1. srpnja-31. prosinca 2018. godine (Izvjestiteljica: gradonačelnica),
 1. Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu grada Orahovice k.č.br. 691 k.o. Orahovica („Kurija Mihalović“), Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Izvjestiteljice: Ana-Marija Petin, Emica Parašilovac),
 1. Informacija o stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta na području grada Orahovice za 2018. godinu Policijske postaje Orahovica (Izvjestitelj: Krunoslav Bot),
 1. Izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice za 2018. godinu (Izvjestitelj: Vinko Švajcer),
 1. Odluka o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća svetog Križa, 3. svibnja 2019. godine (Izvjestitelj: Odbor za priznanja – Lana Jurkin),
 1. Izvješće o stanju u prostoru grada Orahovice (za razdoblje 2014. – 2018. godine) – Izvjestiteljica: Irela Strabić,
 1. Izvješće o radu davatelja javne usluge PAPUK d.o.o. Orahovica za gospodarenje otpadom na području grada Orahovice za 2018. godinu (Izvjestitelj: Zdravko Dijaković),
 1. Davanje prethodne suglasnosti trg.društvu PAPUK d.o.o. Orahovica na Opće uvjete isporuke komunalne usluge tržnice na malo (Izvjestitelj: Zdravko Dijaković),
 1. Davanje prethodne suglasnosti trg.društvu PAPUK d.o.o. Orahovica na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja (Izvjestitelj: Zdravko Dijaković),
 1. Odluka o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu iznad 7,5 tona poduzeća SOMER OBRT Ivanovci, Đakovo (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),
 1. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Slađana Živković),
 1. Analiza davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Slađana Živković),
 1. Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Orahovice (Izvjestitelji: Slađana Živković, Krešimir Pongrac),
 1. Odluka o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Orahovice za 2019. godinu (Izvjestiteljica: Sonja Gluvaković Gotler),
 1. Odluka o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za grad Orahovicu (Izvjestitelj: Milan Babac),
 1. Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi Postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Orahovice (Izvjestitelj: Milan Babac),
 1. Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz Proračuna grada Orahovice za 2018. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvješće o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.1. – 31.12.2018. godine (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice za mandatno razdoblje 2019. – 2022. godine (Odbor za izbor i imenovanja – Suzana Đebro Maričić),
 1. Zaključak o potvrđivanju Liste kandidata za izbor u Savjet mladih grada Orahovice za mandatno razdoblje 2019.-2022. godine (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanje – Suzana Đebro Maričić),

P r o v e d b a   i z b o r a   z a   č l a n o v e  i   z a m j e n i k e  č l a n o v a   S a v j e t a   m l a d i h   g r a d a   O r a h o v i c e  z a   m a n d a t n o    r a z d o b l j e   2019.-2022. g o d i n e

 1. Izvješće o provedenim izborima i imenima izabranih članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice za mandatno razdoblje 2019. – 2022. godine (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanje – Suzana Đebro Maričić),
 1. Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Orahovice za mandatno razdoblje 2019. – 2022. godine (Izvjestitelj: Predsjednik Gradskog vijeća).

Predsjednik:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.

NAPOMENA: Zbog opsežnosti materijala, točka 8. dnevnog reda nalazi se na DVD-u koji se prilaže uz materijal za sjednicu Gradskog vijeća.