Potpisan ugovor za projektiranje „Sveučilišnog centra orahovica“

2019 03 11 SveucilisteProjekt005

Gradonačelnica Ana-Marija Petin, potpisala je 6. ožujka 2019. godine s direktoricom projektantske kuće Nugrad d.o.o. iz Zagreba, Gordanom Nuić, ugovor o izradi projektne dokumentacije za Rekonstrukciju, prenamjenu i dogradnju poslovne zgrade u „Sveučilišni centar Orahovica“.

Ovaj dugo očekivani zahvat na lokaciji u ulici J. bana Jelačića na kućnom broju 19A i 19B (nekadašnja poslovna zgrada Zadruge „Slavonija“ i zgrada cafe i disco bara) kreće u projektiranje čime će se na neki način „vratiti“ prvobitna obrazovna namjena „stare škole“, ali uz današnje standarde i sa dodatnim pratećim sadržajima za potrebe visokog obrazovanja u Orahovici.

Vrijednost izrade dokumentacije prema ponudi Nugrad d.o.o. nakon evaluacija u provedenom postupku javne nabave iznosi  362.607,50 kn,  a temeljem javnog  Poziva iz Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinancira navedenu uslugu u iznosu od 250.000,00 kn, dok je vlastiti udio do ugovorenog iznosa s Nugrad d.o.o. osiguran u Proračunu Grada Orahovice za 2019. godinu.

Uz potpisivanje ugovora, održan je inicijalni sastanak na kojemu je uz predstavnike Grada kao naručitelja i projektanata kao stručnih izrađivača, sudjelovao i g. Damir Šebo, predstavnik krajnjeg korisnika prostora, ispred Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J. Strossmayera Osijek, kako bi se detaljnije definirao zadatak, usuglasili ulazni podaci neophodni za projektiranje te kako bi se odredile faze kao uporabne cjeline za ishođenje građevinskih dozvola. Prvi korak izrade dokumentacije je prijedlog idejnog rješenja nove namjene i dogradnje objedinjeno za obje zgrade uključujući i uređenje vanjskih površine, uz primjenu posebnih propisa i tehničkih uvjeta koji su danas na snazi. Osim predavanja i praktične nastave koja je dijelom već u funkciji, projektom se planira u prostoru nekadašnjeg „disca“  urediti studentski restoran sa kuhinjom i pomoćnim prostorijama u prizemlju, te sveučilišna i gradska knjižnica na katu s neovisnim ulazom iz vanjskog prostora i toplom vezom na trakt  s predavaonicama, dok će dogradnja ispred glavnog pročelja imati za cilj objedinjavanje svih komunikacija fakulteta preko reprezentativnog ulaza sa uređenog sveučilišnog trga. (I.S.)

2019 03 11 SveucilisteProjekt004

2019 03 11 SveucilisteProjekt000