Javni poziv za dostavu prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO grada Orahovice za 2019. godinu

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 130-01/19-01/2

URBROJ: 2189/12-02/01-19-3

Orahovica, 27. veljače 2019.

            Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11 i 4/18) i članka 46. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13), sukladno Izmjenama i dopunama Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni  odjel Grada Orahovice u 2019.godini, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice objavljuje,

J A V N I    P O Z I V

za dostavu prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u JUO grada Orahovice za 2019. godinu

I

            U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ), Grad Orahovica iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika/polaznice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

II

            Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu.

Polazniku/ci stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa HZZ isplaćuje novčanu pomoć, a Grad Orahovica troškove prijevoza.

Grad Orahovica podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (za prvo polaganje ispita).

Prava i obveze polaznika i Grada Orahovice uredit će se ugovorom.

III

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati slijedeće uvijete:

  • da su nezaposlene osobe i prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana
  • da nemaju više od godinu dana staža na poslovima iste/srodne djelatnosti, ali iste razine obrazovanja
  • da ispunjavanju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju

IV

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom odnosu (8 sati dnevno) obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice na adresi: Franje Gavrančića 6, Orahovica

Naziv radnog mjesta: Referent za obračun plaća i drugih dohodaka

Opis posla: primanje i kontrola dokumentacije za obračun plaća, naknada, ugovora o djelu, vodi poslove blagajne i blagajničkog dnevnika, vodi evidenciju isplata iz blagajne, prati sve propise i promjene istih a koji se odnose na plaće, porez, izrađuje statistička izvješća iz područja plaća.

Stručna sprema: srednja stručna sprema- ekonomskog usmjerenja

Broj radnika: 1 (jedan)

V

 

            Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvijete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • kratki životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice).
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome o stručnoj spremi),
  • dokaz o tome da nemaju više od 12 mjeseci odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za kaznene djela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci,
  • dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba.

Napomena: U službu ne može biti primljen osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i zaposlenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08 ,  61/11, 4/18).

VI

 

            Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se pismeno, putem pošte ili neposredno u pisarnicu grada Orahovice u roku od 8 (osam) dana od dana objave Javnog poziva od strane HZZ-a, na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica s naznakom „JAVNI POZIV -dostava prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

VII

 

            Kandidat kojeg odabere Grad Orahovica bit će predložen  HZZ-u.

Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklopit će se s onim odabranim kandidatom kojeg čije uključenje u Program odobri HZZ, sukladno svojim pravilima.

Podnositeljima nepotpunih i/ili nepravodobnih prijava uputit će se odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa dostavlja se samo izabranom kandidatu/kandidatkinji.

Poslodavac: Grad Orahovica

Kontakt: Pismena zamolba, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica

Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči Grada Orahovice, web – stranici Grada Orahovice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GRADA ORAHOVICE