Javni poziv za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja grada Orahovice za 2019. godinu

Na temelju članka 32. i 34. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013, 1/013-pročišćeni tekst, 2/18 i 11/18),  Odbor za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice na 5. sjednici održanoj 14. veljače 2019. godine, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dostavu prijedloga dodjele počasti i javnih priznanja grada Orahovice za 2019. godinu

 I

Temeljem članka 15. Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/98, 4/06,  2/13 i 11/18), prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu dati fizičke ili pravne osobe s područja grada Orahovice, i to:

 • gradonačelnik,
 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • trgovačko društvo i druge pravne osobe,
 • tijela mjesne samouprave,
 • udruge građana,
 • vjerske zajednice,
 • humanitarne organizacije.

II

               Pozivaju se osobe iz točke I. ovog Javnog poziva da svoje pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu javnih priznanja podnesu Odboru za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice do 10. ožujka 2019. godine, na adresu: „Odbor za priznanja Gradskog vijeća grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica“.

 III

              Javna priznanja su:

 1. PLAKETA – zlatna i srebrna plaketa

            Zlatna plaketa dodjeljuje se za kontinuirani dugogodišnji rad od najmanje deset godina u: 

 • Oblasti gospodarstva – dodjeljuje se 1 plakete godišnje,
 • Oblasti društvenih i javnih djelatnosti – dodjeljuje se 1 plaketa godišnje.

Srebrna plaketa dodjeljuje se za kontinuirani dugogodišnji rad od najmanje pet godina u:

 • Oblasti gospodarstva – dodjeljuje se 1 plaketa godišnje;
 • Oblasti društvenih i javnih djelatnosti – dodjeljuje se 1 plaketa godišnje.
 1. ZAHVALNICA – dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama i međunarodnim udrugama za osobite zasluge u društvenim i javnim djelatnostima od posebnog interesa za grad, posebice za provedene pojedinačne akcije u oblastima:

– zdravstva i socijalne skrbi,

– kulture,

– športa (udruge i pojedinci),

– mjesnih odbora, udruga (pojedinci iz mjesnih odbora i udruga),

– zaštite kulturne i prirodne baštine,

– humanitarnih akcija i ostalog društvenog rada na volonterskoj osnovi.

Godišnje se dodjeljuje najviše 6 zahvalnica.

Za svaku navedenu oblast može se dodijeliti samo 1 zahvalnica godišnje.

IV

               Ovaj Javni poziv objavit će se na Oglasnoj ploči grada Orahovice, na RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica i WEB stranici grada Orahovice.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE

ODBOR ZA PRIZNANJA

KLASA: 060-01/19-01/01

URBROJ: 2189/12-03/01-19-1

Orahovica, 14. veljače 2019.

Predsjednica:

Lana Jurkin, mag.oec.