Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Orahovicu

Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Orahovice ( u daljnjem tekstu: Procjena rizika) izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Virovitičko – podravske županije.

Slijedeći rezultat samoprocjene Grad Orahovica  je donio slijedeće normativne akte:

– ODLUKU o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Orahovice.

– ODLUKU o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Orahovice.

– RJEŠENJE o imenovanju članova Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Orahovice.

Kao jedan od izvora podataka koristila se postojeća Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša Grada Orahovice. U izradi procjene rizika koristit će se i svi ostali dostupni i
relevantni podatci. Za prijetnje koje su se morale obuhvatiti, a za koje ne postoje relevantni podatci koristili su se Procjena rizika od katastrofa Republike Hrvatske.

Cilj Procjene rizika je da se uz poznate prioritetne prijetnje izvrši rangiranje s obzirom na vjerojatnost
pojave štete i posljedica, odrede njihovi rizici, te da se kroz sustav vrednovanja utvrde smjerovi vođenja politika prema prijetnjama i načinu njihove kontrole.

Procjenom se utvrđuje spremnost sustava civilne zaštite Grada da odgovori na moguće prijetnje velikom nesrećom i da se odredi način preventivnog djelovanja, te reagiranja kako bi se sigurnost lokalnog stanovništva podigla na najveću moguću razinu.

Cijeli dokument možete pročitati na poveznici ispod:

Procjena rizika – Grad Orahovica .pdf

Kartografski prikaz