Javni natječaj za obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja sa skloništem i obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 322-01/18-01/07

URBROJ: 2189/12-02/01-18-2

Orahovica 04.12.2018.

              

Na temelju Odluke gradonačelnice grada Orahovice, Ana-Marija Petin, dipl.oec. (Klasa: 322-01/18-01/07, Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 04. prosinca 2018. godine), raspisuje se

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja sa skloništem i obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području grada Orahovice za razdoblje 2019-2022. godine

I

  1. Raspisuje se Javni natječaj za obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja sa skloništem i obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području grada Orahovice za razdoblje 2019-2022. godine

 

  1. Ugovor za obavljanje djelatnosti koja je predmet natječaja zaključit će se sa najpovoljnijim ponuditeljima na određeno vrijeme u trajanju od 4 (četiri) godine od dana potpisivanja ugovora, odnosno na vremensko razdoblje od 2019-2022. godine.

 

  1. Procjena vrijednosti za obavljanje poslova koji su predmet ovog Javnog natječaja iznosi 80.000,00 kuna sa PDV-om godišnje, odnosno 320.000,00 kuna sa PDV-om za razdoblje od 4 godine na koje se sklapa predmetni Ugovor.
  1. Potrebno jamstvo izvršitelja za ispunjenje ugovora o povjeravanju poslova koji su predmet ovog Javnog natječaja- odabrani ponuditelj se obvezuje dostaviti Natječaju odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora, instrumenta osiguranja u vidu bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika

 

  1. Ponuda treba sadržavati način i rokove plaćanja za izvršeni posao i rok važenja ponude.

 

  1. Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:

   

– original ili presliku rješenja o upisu ponuditelja u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili original ili presliku izvatka iz odgovarajućeg registarskog upisnika, ne stariji od 6 mjeseci

   –  pravomoćno i konačno rješenje nadležnog ministarstva o udovoljavanju uvjetima propisanim za sklonište za životinje, sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi,

  – dokaz o stručnoj i tehničkoj sposobnosti za obavljanje predmetnedjelatnosti: popis i kvalifikacijska struktura radnika, popis vozila, uređaja i opreme potrebne za izvršenje poslova predmetne komunalne djelatnosti s preslikom knjižica vozila,

  – opis prostora skloništa s fotografijama i opisom organizacije službe te dokaz o načinu pružanja stalne veterinarske skrbi (ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o poslovnoj suradnji i slično)

     – SOL2 ne stariji od 30 dana,

    – potvrdu nadležne porezne uprave o plaćenim porezima, doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugim državnim davanjima za zadnji mjesec prije objave Javnog natječaja,

    – potvrdu da direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđena za kaznena djela iz oblasti gospodarstva što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda i/ili javnobilježničkom izjavom o nekažnjavanju u svezi sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca s time da odgovorna osoba ponuditelja izjavu daje za pravnu osobu, ne starije od 6 mjeseci,

    – pisano jamstvo za ozbiljnost ponude,

    – izjavu o nepromjenjivosti cijena,

    – dokaz službe računovodstva grada Orahovice da nema financijskih dugovanja prema gradu Orahovici.

Sve navede isprave dostavljaju se u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

 II

Pisane ponude s punim nazivom i adresom ponuditelja u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ- Ponuda za obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja sa skloništem i obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području grada Orahovice za razdoblje 2019-2022. godine“ dostavljaju se pisarnici grada Orahovice, Orahovica, F. Gavrančića 6 neposredno ili poštom zaključno do 14. prosinca 2018. godine do 09,00 h.

Povjerenstvo će ponude otvarati 14. prosinca 2018. godine na adresi i prostorijama Grada Orahovice, Orahovica, F. Gavrančića 6 (mala gradska vijećnica) u 10,30 sati. Otvaranju mogu biti nazočni ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici.

Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog natječaja neće se uzeti u razmatranje.

 III

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda s najvećim brojem bodova utvrđenim prema slijedećim kriterijima:

  1. sposobnost za obavljanje djelatnosti:

   -oprema i poslovni prostor              do 15 bodova,

   – broj i struktura djelatnika             do 10 bodova,

   – dosadašnji poslovi                        do 10 bodova,

  1. povoljnost ponude:

    – ponuđena cijena                           do 20 bodova.

 

IV

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradsko vijeće grada Orahovice.

 

V

Gradsko vijeće grada Orahovice zadržava si pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu te poništiti Javni natječaj bez ikakvih obveza, objašnjenja i odgovornosti prema ponuditeljima.

 

VI

Sve dodatne obavijesti o Javnom natječaju mogu se dobiti svakog radnog dana u Gradskoj upravi Orahovica od 7-15 sati ili na telefon 033 673 351.