Javni natječaj za izbor rukovoditelja Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Orahovice

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Orahovice od 12. prosinca 2018. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice dana 12. prosinca 2018. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor rukovoditelja Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Orahovice

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“, broj 93/14 i 127/17) ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine, broj 23/17) i to kako slijedi:

 1. Da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS bodova)
 2. Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 3. Da aktivno zna jedan strani jezik
 4. Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
 5. Da poznaje rad na osobnom računalu

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 1. Životopis
 2. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
 3. Dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 4. Dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju jednog stranog jezika)
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati
 6. Dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu)

Natječaj je otvoren osam dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Orahovice.

Ponude na natječaj s posebnim prilozima  dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom „za natječaj – ne otvarati“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ORAHOVICE

Trg svetog Florijana bb

33515 ORAHOVICA

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici te su dužni na poziv Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Orahovice dostaviti na uvid originale.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave potpune i pravovremene obaviti će se testiranje i  intervju.

Ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran natječaj će se ponoviti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Orahovice ili o ponavljanju natječaja.

TURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE