Javni natječaj za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija za školsku/akademsku godinu 2018/2019.godinu

                Na temelju članka 6. i 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija Grada Orahovice, KLASA: 604-02/18-01/04 URBROJ: 2189/12-01/01-18-1 od 23. studenoga 2018.godine, Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija grada Orahovice, raspisuje

 J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija

za školsku/akademsku godinu 2018/2019.godinu

I

            Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu 9 stipendija Grada Orahovice učenicima i studentima za školsku/akademsku  2018/2019.godinu.

Od ukupnog broja stipendija iz stavka I. ove točke:

 1. 3 stipendije se dodjeljuje učenicima, i to:
 • 1 stipendija za prvu godinu srednje škole
 • 2 stipendija za drugu i više godine srednje škole
 1. 6 stipendije se dodjeljuje studentima, i to:
 • 3 stipendija studentima za prvu godinu sveučilišnog ili stručnog studija 1 i 2 razine,
 • 3 stipendije studentima za drugu i više godine sveučilišnog ili stručnog studija 1 i 2 razine

II

            U slučaju da se na Javni natječaj za dodjelu stipendija ne javi broj kandidata određen u točki I. stavku 2. ovog Javnog natječaja, stipendije se mogu preraspodijeliti, ali u ukupnoj kvoti stipendija određenoj ovim  Javnim natječajem.

III

            Javni natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija grada Orahovice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

IV

            Pravo na sudjelovanje u Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici odnosno studenti koju udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište najmanje 2 godine na području grada Orahovice,
 • da su redoviti učenici srednjih škola, odnosno redoviti studenti sveučilišta ili stručnog studija 1 i 2 razine na području Republike Hrvatske pod uvjetom da nisu apsolventi ni stariji od 26 godina, te ispunjavaju uvjet prosječne ocjene, i to:

-prosjek za učenike 4,5,

-prosjek za studente: prve godine – 4,5 u srednjoj školi i za studente druge i viših godina 3,5                                 

 • da nisu korisnici druge stipendije, kredita ili novčane potpore za vrijeme školovanja.

 

V

            Stipendija Grada Orahovice se dodjeljuje na temelju slijedećih kriterija:

 1. Opći kriterij
 • uspjeh u školovanju
 • socijalni status
 • deficitarna zanimanja

VI

            Uz prijavu (dopis koji kandidat treba napisati i poslati uz ostalu dokumentaciju) za sudjelovanje na javnom natječaju kandidati prilažu:

 • domovnicu (presliku),
 • dokaz o prebivalištu na području grada Orahovice (preslika osobne iskaznice),
 • učenici: -svjedodžbu o završenom razredu,

             -učenici 1 razreda presliku ocjena od 5 do 8 razreda

              -potvrda o redovnom upisu učenika u srednju školu 2018/2019.

            –    studenti: -potvrdu o redovnom upisu u akademsku 2018/2019. godine,

                                -prijepis ocjena iz svih položenih kolegija (preslika) za studente druge i

                                 viših godina odnosno za studente 1 godine prijepis ocjena  svih godina                   

                                 srednjoškolskog obrazovanja i državne mature (preslika).

 • izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,
 • uvjerenje Porezne uprave o prihodima za sve članove kućanstva za proteklu godinu (original),
 • izjava da nije korisnik koje druge stipendije, kredita ili novčane potpore za vrijeme školovanja,
 • druge dokaze kojima se potvrđuju činjenice odlučne za bodovanje socijalnog statusa, invalidnost roditelja, kandidat dijete bez roditelja/samohranog roditelja, kandidat/roditelj korisnik socijalne zaštite (preslika),
 • uvjerenje o redovnom školovanju člana obitelji u srednjoj školi ili na fakultetu s mjestom boravišta izvan mjesta prebivališta,

    

Prijave bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

 VII

            Pojedinačni mjesečni iznos za učenički stipendiju utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna, za studensku stipendiju u iznosu od 700,00  kuna.

VIII

            Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendija je 15 dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici grada Orahovice www.Orahovica.hr., a natječaj će se objaviti i na Oglasnoj ploči grada Orahovice i putem RADIO ORAHOVICA d.o.o.

            Prijava s potrebnim dokazima dostavlja se s naznakom „Javni natječaj za dodjelu stipendija“ na adresu: Grad Orahovica, Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica.

IX

            Temeljem pristiglih prijava za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija grada Orahovice i izvršenog bodovanja prema kriterijima iz Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija Grada Orahovice, u roku od 14 dana od dana zatvaranja natječaja Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendija koja se objavljuje na internetskim stranicama i na Oglasnoj ploči grada Orahovice.

            U roku od 8 dana od dana objave liste svaki kandidat može podnijeti prigovor Povjerenstvu putem Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice.

Odluka Povjerenstva po prigovoru je konačna.

X

            Vrijeme na koje se stipendija dodjeljuje prava i obveze korisnika stipendije i Grada Orahovice utvrdit će se posebnim Ugovorom.

POVJERENSTVO

ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENSKIH

STIPENDIJA GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 604-02/18-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-18-7

Orahovica, 3. prosinca 2018.