Saziv izvanredne 12. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-18-12

Orahovica,  27. studenog  2018.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICE

– S V I M A –

                  Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst i 2/18),

S A Z I V A M 

                         Izvanrednu  12. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 30. studenog 2018. godine (petak) s početkom u 16,00 sati  u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (Središnji gradski park)

 

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Usvajanje Zapisnika s 10. i 11. sjednice Gradskog vijeća,
  1. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
  1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu radova unutrašnjeg uređenja dijela poslovne zgrade Orahovica, J. bana Jelačića 19A, k.č.br. 712/17, k.o. Orahovica (Izvjestiteljica: Ana-Marija Petin).

Predsjednik:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.