Javno savjetovanje o prijedlogu Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun komunalne naknade na području grada Orahovice

Hrvatski Sabor na sjednici održanoj dana 13.srpnja 2018.g. donio je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018.godine.

Pravni temelj za donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) (u daljnjem tekstu: Odluka) odredba je članaka 98. stavaka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18) kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenog tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) i i članka 129. stavak 3. kojim je propisano da se rješenje o komunalnoj naknadi može donijeti samo u skladu s odlukom o komunalnoj naknadi i odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (B) donesenim na temelju ovog Zakona, te članka 35. stavka 1. točke 25. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13, 2/18) kojim je utvrđena nadležnost Gradskog vijeća za donošenje odluka kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Orahovice.

Slijedom navedenog Grad Orahovica je u obvezi donijeti do kraja studenog 2018. godine predmetnu Odluku. Predloženom Odlukom vrijednost boda se ne mijenja.

 

Cijele dokumente pogledajte na poveznicama ispod:

Grad Orahovica – Obrazlozenje odluke o visini boda komunalne naknade.pdf

Grad Orahovica – Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf

Zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge slati do 3. prosinca 2018. na službeni e-mail Grada Orahovice: info@www.novo.orahovica.hr.hr