II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Orahovice

Na temelju članka 110. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13. i 65/17.), članka 35. stavak 1. točka 24. i 25. Statuta Grada Orahovice (“Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 1/13. i 2/18.), Odluke o izradi II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 5/16), i Zaključka gradonačelnice Grada Orahovice o utvrđivanju konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice, Gradsko vijeće Grada Orahovice na 10. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine, donijelo je Odluku o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Orahovice…

Dokumente iz odluke pogledajte na poveznicama ispod?

PPUGO_Knjiga_1_komplet.pdf

Građevinska područja naselja:

01_GP_Orahovica a-Model.pdf

01_GP_Orahovica b-Model.pdf

01_GP_Orahovica c-Model.pdf

01_GP_Orahovica d-Model.pdf

02_GP_Bijeljevina_orahovacka-Model.pdf

03_GP_Crkvari-Model.pdf

04_GP_Dolci-Model.pdf

05_GP_Donja_Pistana-Model.pdf

06_GP_Duzluk a-Model.pdf

06_GP_Duzluk b-Model.pdf

07_GP_Gornja_Pistana-Model.pdf

08_GP_Karlovac_Fericanacki-Model.pdf

09_GP_Kokocak-Model.pdf

10_GP_Magadinovac-Model.pdf

11_GP_Nova_Josava-Model.pdf

12_GP_Stara_Josava-Model.pdf

13_GP_Sumede-Model.pdf

 

Kartogrami:

KORISTENJE_NAMJENA_Model.pdf

2_1_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Promet-Model.pdf

2_2_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Posta-Model.pdf

2_3_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Elektoenergetika-Model.pdf

2_4_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Vodoopskrba-Model.pdf

2_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_INFRASTRUKTURA-Model.pdf

3_1_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI-Model.pdf

3_2_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI-Model.pdf

3_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI-Model.pdf