Upute za izradu proračuna Grada Orahovice 2019. – 2021.

Upute su namijenjene svim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima Proračuna grada Orahovice, čiji financijski planovi moraju biti sastavni dio Proračuna,  i moraju biti izrađeni na način i prema metodologiji kako se radi i Proračun.

Osim ovih specifičnih Uputa koje je propisao JUO Grada Orahovice sa obrascima u prilogu u izvornim programima izrade, opće upute i sve obrasce korisnici mogu preuzeti i na službenim stranicama Ministarstva financija: www.mfin.hr (lokalna samouprava)

Poveznica na dokumente:

Upute za izradu proracuna 2019. – 2021.