Upute i obavijesti kandidatima koji će se osposobljavati za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za projekte

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 6/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice objavila je Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, koji će se osposobljavati za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za projekte – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci

 

 

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

 • sudjeluje u izradi projekata iz područja Upravnog odjela
 • surađuje s trgovačkim društvima u realizaciji projekata iz djelokruga poslova Upravnog odjela
 • vodi potrebne evidencije i prati izvršenje svih potrebnih ugovora, surađuje s bankama, Županijom i resornim ministarstvima u vezi raspoloživih kreditnih linija predviđenih za poticaje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, daje naputke i usmjerava poduzetnike i poduzeća u vlasništvu Grada Orahovice na mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja i kreditiranja, pruža informacije o kreditiranju i natječajima i ministarstava, izrađuje planove i izvješća iz svog djelokruga
 • prati i izrađuje natječaje i usmjerava prijavitelje na iste
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti i pročelnika

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika  i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/18), koji koeficijent za radno mjesto „Viši stručni suradnik“ iznosi 2,50, Odlukom Gradonačelnice o visini osnovice za obračun plaća za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa: 120-01/18-01/01, Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 19. veljače 2018.godine), kojom je osnovica određena u visini 2.400,00 kuna.

Člankom 32. Pravilnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5A/18) propisano je da za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Slijedom navedenoga plaću vježbenika koji će se osposobljavati za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za projekte čini  85% plaće  od umnoška  osnovice  za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova.

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjela grada Orahovice, Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti, koji će se osposobljavati za obavljanje poslova radnog mjesta višeg stručnog suradnika za projekte – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

 

Pravila testiranja

 • identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta
 • po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijesti u kojem vremenu ista treba odgovoriti
 • za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova
 • smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju
 • s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod pisanog testiranja
 • za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju

         kandidata

 • ukoliko pojedini kandidat prekrši unaprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • Ustav Republike Hrvatske
 • Lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • Poticanje razvoja malog gospodarstva

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/10, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 3. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)

Pisano testiranje

pisani test provjere znanja iz navedenih pravnih i drugih izvora

Praktični rad na računalu

-provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja na računalu u paketu MS Office

Intervju

razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja na računalu

-Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelnici – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu na određeno vrijeme, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu  izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelnici Grada Orahovice.

POZIV NA TESTIRANJE

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će dostavljena kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će se objaviti na web stranici www.orahovica.hr, te na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1 kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Grad Orahovica