Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA

 – S V I M A –

                  Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst i 2/18),

S A Z I V A M 

 1. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 27. rujna 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati  u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (Središnji gradski park)

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća,
 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 1. Izvješće o radu Gradonačelnice grada Orahovice za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2018. godine (Izvjestiteljica: Ana-Marija Petin),
 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Orahovice za 2018. godinu (Izvjestiteljice: Ana-Marija Petin i Marija Šafer),
 1. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu Tipa operacije 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. LEADER – Podmjera 19.2, LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „PAPUK“ za projekt: GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA „DOLCI“ (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
 1. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
 1. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 1. Prijedlog Odluke o uređenju prometa pješačke zone u ulici Kralja Zvonimira u Orahovici (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),
 1. Prijedlog Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu potraživanja, te otpis nenaplativih potraživanja (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Prijedlog Odluke o zaključivanju Sporazuma o načinu izmirenja dugovanja s KERAMIKA MODUS d.o.o. Orahovica (Izvjestiteljice: Ana-Marija Petin i Marija Šafer),
 1. Prijedlog Odluke o povratu uplaćenih sredstava na ime zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske trgovačkom društvu PP Orahovica d.d. Orahovica za 2008., 2009. i 2011. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu grada Orahovice k.č.br. 2329/2 k.o. Orahovica trg.društvu PAPUK d.o.o. Orahovica u svrhu sanacije i uređenja sanitarnog odlagališta komunalnog otpada TUK (Izvjestitelji: Ana-Marija Petin, Zdravko Dijaković).

NAPOMENA: uz točku 5. dnevnog reda: zbog veličine dokumenta predočen je samo uvodni dio Odluke, a kompletnu Odluku o donošenju Plana kao i Konačni prijedlog moguće je dobiti na uvid u Gradskoj upravi (Analogno) i preuzeti na službenim internetskim stranicama grada Orahovice na poveznici: https://www.orahovica.hr.hr/prostorni-plan-uređenja-grada-orahovice

Predsjednik:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.