Natječaj za davanje u najam 2 stana u vlasništvu grada Orahovice

Na temelju članka 20. Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/97 i 1/04) i Odluke gradonačelnice o raspisivanju natječaja za davanje u najam 2 stana u vlasništvu grada Orahovice (Klasa:370-01/18-01/08 , Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 05. rujna 2018.godine), gradonačelnica grada Orahovice raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u najam 2 stana u vlasništvu grada Orahovice

I

            Raspisuje se natječaj za davanje u najam 2 stana u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, i to:

 1. Stan u Orahovici, Petra Preradovića 1, koji se sastoji od dnevnog boravka, trpezarije, ostave, hodnika i kupatila s WC-om ukupne površine 45,39 m2,
 2. Stan u Orahovici, Kralja Zvonimira 6, II kat, koji se sastoji od 1 sobe, kuhinje s blagovaonicom, kupaonice s WC-om, hodnika, ostave i balkona ukupne površine 44,66 m2

II

            Stanovi iz točke I. ovog natječaja se daju u najam na neodređeno vrijeme po cijeni, i to:

 1. Stan u Orahovici , Petra Preradovića 1 od 365,00 kuna
 2. Stan u Orahovici, Kralja Zvonimira 6, III kat od 360,00 kuna

III

            Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje u najam stanova u vlasništvu grada Orahovice ima osoba koja pored općih uvjeta za dobivanje u najam stana, ispunjava i slijedeće uvjete:

 • da ima prebivalište na području Grada Orahovice
 • da nema u vlasništvu odgovarajuću useljivu kuću ili stan
 • da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, na temelju ugovora o najmu stana, zaključenog na neodređeno vrijem
 • da nije iskoristila pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji stana na kojima postoji stanarsko pravo
 • da stan koji je predmet najma, odgovara potrebama domaćinstva kandidata u smislu da nije veći od odgovarajućeg stana

Pod odgovarajućim stanom smatra se stan u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o najmu stanova.

Svi navedeni uvjeti moraju se zadovoljiti kumulativno, i to svi članovi obiteljskog kućanstva za koje se traži davanje u najam stan.

IV

            Red prvenstva za davanje u najam stanova određuje prema slijedećim kriterijima:

 1. broj članova domaćinstva
 2. godine života članova
 3. prihodi članova domaćinstva
 4. vrijeme čekanja na stan
 5. sudjelovanje članova domaćinstva u Domovinskom ratu
 6. oštećenje organizma (invaliditet) članova domaćinstva nastalog sudjelovanjem u Domovinskom ratu

V

            Zainteresirani su uz zahtjev dužni priložiti i slijedeće isprave:

 1. Domovnicu (za sve članove)
 2. Uvjerenje o prebivalištu na području Grada Orahovice (za sve članove)
 3. Izjava o broju članova obiteljskog domaćinstva
 4. Izvadak iz matične knjige rođenih, vjenčanih (za sve članove)
 5. Potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela (Gruntovnice) o vlasništvu nekretnina (kuće, stana), za sve članove obiteljskog domaćinstva
 6. Izjavu podnositelja zahtjeva da nema pravo korištenja odgovarajućeg stana, na temelju ugovora o najmu zaključenog na neodređeno vrijeme
 7. Izjavu podnositelja zahtjeva da nije iskorišteno pravo na otkup stana, sukladno Zakonu o prodaji stana na kojima postoji stanarsko pravo
 8. Potvrda Zavoda za zapošljavanje (za nezaposlene osobe i članove obitelji)
 9. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka iz prethodne godine za sve članove obiteljskog domaćinstva koji su ostvarili prihod u toj godini (punoljetne članove)
 10. Radni staž odnosno mirovina za sve članove obitelji
 11. Dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu
 12. Rješenje o invalidnosti (civilni ili invalid rata)

Navedene isprave ne smiju biti starije od 6 mjeseci (osim za Domovnicu, Izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih).

VI

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja na Oglasnoj ploči grada Orahovice i web stranici grada www.orahovica.hr.

            Prijave se podnose putem pisarnice grada Orahovice ili poštom na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom:“ Ne otvaraj – natječaj za davanje u najam 2 stana u vlasništvu grada Orahovice:“

Gradonačelnica

Ana-Marija Petin, dipl.oec.