Upute i obavijesti kandidatima za radno mjesto „Viši referent za imovinsko – pravne poslove”

Temeljem članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 6/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice objavila je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Viši referent za imovinsko – pravne poslove“ – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Opis poslova:

 • prati propise koji se odnose na uređivanje imovinsko – pravnih odnosa u Gradu Orahovici i izrađuje nacrte akata u vezi sa stjecajem
 • rješava imovinsko – pravne poslove u svezi imovine Grada, obavlja poslove vođenja evidencije upravljanja imovinom i to gradskim zemljištem, poslovnim prostorima i javnim površinama i priprema prijedloge za prodaju, davanje u zakup i davanje u koncesiju nekretnina u vlasništvu Grada i vodi evidenciju o istom, prima i rješava zahtjeve građana za izdavanje potvrda, uvjerenja i sl. iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela
 • obavlja poslove u svezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem i obavlja poslove u svezi s radnim vremenom trgovine i ugostiteljstva
 • priprema nacrte i prijedloge upravnih akata, ugovora, nagodbi, sporazuma i drugih akata iz područja imovinsko – pravnih poslova
 • vodi postupak i rješava u upravnim stvarima u vezi utvrđivanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, sačinjava potrebne evidencije i kontinuirano radi na ažuriranju evidencija o obveznicima komunalne naknade, naknade za uređenje voda, razrez komunalnog doprinosa i nelegalno izgrađene objekte na području Grada, obavlja sve potrebne aktivnosti u vezi obračuna i naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda, brine o tiskanju uplatnica, sačinjava opomene u vezi naplate duga za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, izdaje potvrde iz evidencije komunalne naknade i naknade za uređenje voda, priprema prijedloge odgovarajućih akata po podnesenim zahtjevima za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
 • vodi upravni postupak do donošenja rješenja u postupcima oslobađanja od plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, utvrđuje obveznike i vodi prvostupanjski upravni postupak do donošenja rješenja o komunalnoj naknadi i spomeničkoj renti i obavlja sve potrebne aktivnosti i radnje u vezi obračuna komunalne naknade
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja odsjeka za komunalni sustav i Pročelnika

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/18), koji koeficijent za radno mjesto „Viši referent“ iznosi 2,80 i Odlukom Gradonačelnice o visini osnovice za obračun plaća za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa: 120-01/18-01/01 Urbroj: 2189/12-01/01-18-1 od 19. veljače 2018.godine), kojom je osnovica određena u visini od 2.400,00 kuna bruto.

Slijedom navedenog plaću Referenta za materijalno knjigovodstvo čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

            Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto „Viši referent za imovinsko – pravne odnose“.

Pravila testiranja

 • po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta
 • po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijesti u kojem vremenu ista treba odgovoriti
 • za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova
 • smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju
 • s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod pisanog testiranja
 • za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši unaprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati

 

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • Ustav Republike Hrvatske
 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • uredsko poslovanje
 • opći upravni postupak
 • vlasništvo
 • komunalno gospodarstvo
 • zakup i kupoprodaja poslovnog prostora

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/10, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 3. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09)
 4. Zako o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09)
 5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) – čl. 1.-36., čl.186., čl.199., čl. 218., čl. 297., čl.391.
 6. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18)
 7. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, br. 125/11, 64/15)

Testiranje kandidata obuhvaća:

Pisano testiranje

pisani test provjere znanja iz navedenih pravnih i drugih izvora

Praktični rad na računalu

-provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja na računalu u paketu MS Office

Intervju

razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja na računalu

-Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelnici – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijmu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu  izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku od 15 dana od primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelnici Grada Orahovice.

 

POZIV NA TESTIRANJE

Obavijest o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti će dostavljena kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će se objaviti na web stranici www.orahovica.hr, te na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1 kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Grad Orahovica