Izvješće o trećoj ponovnoj javnoj raspravi

Prostorni plan uredjenja grada Orahovice
Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, kao nositelj izrade i VTC projekt d.o.o. Virovitica, kao stručni izrađivač plana, sukladno čl. 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13., 65/17 u daljnjem tekstu: Zakon) pripremili su 
 
Izvješće o II. ponovnoj javnoj raspravi II. IZMJENA I DOPUNA PPUG ORAHOVICA
 
Cijeli dokument pročitajte na poveznici ispod: