Ponovna javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice objavljuje

P O N O V N U  J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice

1.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Orahovice, biti će na ponovnom javnom uvidu 8 (osam) dana  u periodu od 16. srpnja do 24. srpnja 2018. godine, te se poziva zainteresirana javnost za sudjelovanje u istoj.

Cijeli dokument pogledajte ovdje:

Grad Orahovica – ponovna javna rasprava PPUGO 3.7.2018.pdf