N A T J E Č A J za davanje u zakup 5 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama na Izletištu „Jezero“ na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ u Orahovici

Na temelju Odluke o davanju u zakup i raspisivanju natječaja za davanje u zakup 5 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama na Izletištu „Jezero“ na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ u Orahovici (Klasa: 360-01/18-01/15 Urbroj: 2189/12-01/01-18-10 od 27.06.2018.godine), Ana – Marija Petin, dipl.oec., gradonačelnica grada Orahovice, raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup 5 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama na Izletištu „Jezero“ na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ u Orahovici

I

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup 5 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama na Izletištu „Jezero“ na Turističkom kompleksu „Jezero-Ružica grad“ u Orahovici.

Predviđene djelatnosti u kućicama su slijedeće: ugostiteljska djelatnost prodaja sladoleda iz vlastite proizvodnje  – 1 kućica, te prodaja voća i povrća iz vlastitog uzgoja – 3 kućice  te prodaja suvernira i plastične galanterije – 1 kućica.

Javne površine s pripadajućim drvenim kućicama daju se u zakup za turističku sezonu 2018.godine, odnosno do 30.09.2018.godine, u zatečenom stanju s time da je zakupnik dužan dovesti potrebitu energiju do svog mjesta.

II

            Izlicitirana  zakupnina za javne površine  s pripadajućim drvenim kućicama mora se uplatiti do potpisivanja Ugovora o zakupu, odnosno do 06.07.2018.

            U slučaju neplaćanja zakupnine do potpisivanja Ugovora o zakupu, smatrat će se da je ponuditelj odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine, te pravo na zakup postojeće javne površine s pripadajućom drvenom kućicom ima prvi slijedeći ponuditelj koji se je natjecao za navedenu javnu površinu s pripadajućom drvenom kućicom i koji udovoljava uvjetima natječaja (koji ispunjava formalne uvjete natječaja i ponudio je slijedeću najveću zakupninu).

III

            Za zakup 5 javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama mogu se natjecati fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i imaju registriranu djelatnost kod nadležnih institucija (ugostitelji, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva), te koje uplate jamčevinu u punom iznosu utvrđene početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun broj IBAN: HR 6325000091830700005, Model: HR24, Poziv na broj: 7722 – OIB uplatitelja ili na gradskoj blagajni, F. Gavrančića 6, Orahovica.

            Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude imaju fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Orahovice, uz uvjet da nakon rangiranja prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. U slučaju da slijedeći rangirani ponuditelj s pravom prednosti ne prihvati najveći ponuđeni iznos zakupnine, pravo imaju slijedeći rangirani ponuditelji s prebivalištem odnosno sjedištem u gradu Orahovici.

            Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe koje imaju podmirene sve porezne obveze, te koje prema Gradu Orahovici i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Orahovice (PAPUK d.o.o., VODA d.o.o., PAPUK PLIN d.o.o.) imaju podmirena sva dugovanja temeljem potraživanja po bilo kojem osnovu, nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije i koja trenutno nisu u blokadi.

IV

Početna cijena za zakup iz točke I. ove Odluke iznosi za:

 • javnu površinu s pripadajućom drvenom kućicom površine 7 m2 za prodaju sladoleda 1.500,00 kuna
 • Javnu površinu s pripadajućom drvenom kućicom površine 6 m2 za prodaju voća i povrća iz vlastite proizvodnje 1.500,00 kuna
 • Javnu površinu s pripadajućom drvenom kućicom površine 6 m2 prodaju voća i povrća iz vlastite proizvodnje 1.500,00 kuna
 • Javnu površinu s pripadajućom drvenom kućicom površine 6 m2 prodaju voća i povrća iz vlastite proizvodnje 1.500,00 kuna
 • Javnu površinu s pripadajućom drvenom kućicom površine 6 m2 za prodaju suvernira i plastične galanterije 1.500,00 kuna.

V

Ukoliko se više prijavitelja javi za zakup javne površine s pripadajućom drvenom kućicom  pod rednim brojem 1, a manje za zakup javne površine s pripadajućom drvenom kućicom pod rednim brojevima od 2. do 5., prijavitelji koji su se prijavili za zakup javne površine s pripadajućom drvenom kućicom mogu se natjecati za zakup javne površine s pripadajućim drvenim kućicama sa svojim vlastitim proizvodom za koje nije dana niti jedna ponuda pod uvjetom da prihvate najviše ponuđenu cijenu za zakup javne površine s pripadajućom drvenom kućicom za koju su se prvobitno natjecali. Isto vrijedi i za zakup javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama pod ostalim rednim brojevima.

VI

             Pisana ponuda treba sadržavati:

 • ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, točnu adresu ponuditelja i OIB ponuditelja i telefonski broj ponuditelja
 • iznos ponuđene zakupnine u kunama i brojem
 • kratak opis djelatnosti koja će se obavljati na javnoj površini
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • presliku Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu, presliku Izvatka iz obrtnog registra ili presliku Upisnika poljoprivrednih gospodarstava ne starije od 60 dana
 • Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga ne starije od 30 dana
 • Potvrdu Grada Orahovice i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Orahovice (PAPUK d.o.o., VODA d.o.o., PAPUK PLIN d.o.o.) o nepostojanju duga

Ponuda se može podnijeti za više javnih površina s pripadajućim drvenim kućicama, sukladno njihovoj namjeni iz točke IV. Ovog natječaja, dok se ugovor o zakupu može sklopiti samo za jednu javnu površinu s pripadajućom drvenom kućicom.

VII

            Pisane Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici ili predaju neposrednu na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, Orahovica s naznakom „ ZA NATJEČAJ- ZAKUP JAVNE POVRŠINE S PRIPADAJUĆIM DRVENIM KUĆICAMA“ zaključno s 05. srpnjem  2018.godine u 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

            Javno otvaranje ponuda biti će 05.07.2018.2018.godine u 12,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Orahovice, F. gavrančića 6, Orahovica.

            Pravo sudjelovanja na javnom otvaranju imaju ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovlasti.

            Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz natječaja (nije priložena tražena natječajna dokumentacija, ponuđena cijena ispod početne, nisu podmirena sva dugovanja) neće se uzeti u razmatranje.

VIII

            Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos zakupnine.

IX

            Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnica grada Orahovice.

            Izabrani ponuditelji će, o rezultatima javnog natječaja, biti obaviješteni telefonski (slijedeći dan) do 10,00  sati, te će biti pozvani da isti dan do 15,00 sati potpišu Ugovor o zakupu.

X

            Gradonačelnica Grada Orahovice zadržava si pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu te poništiti natječaj bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima.

GRADONAČELNICA    

GRADA ORAHOVICE

Natjecaj za davanje u zakup 5 javnih povrsina s pripadajucim drvenim kucicama na Izletistu Jezero.pdf