Postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine

U proceduri donošenja Plana gospodarenja otpadom, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice proveo je postupak na temelju Odluke gradonačelnice o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022., KLASA: 351-01/17-01/01, URBR: 2189/12-01/01-18-24 od 26.01.2018., pri čemu su zatražena mišljenja tijela određenih posebnim propisima i od susjednih jedinica lokalne samouprave te je utvrđeno da predmetni Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Po ishođenju pozitivnog mišljenja nadležnog UO Virovitičko-podravske županije, gradonačelnica Grada Orahovice donijela je Odluku:

Temeljem članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15, 12/18), članka 4. stavak 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17), članka 46, stavka 1, točka 18, Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 1/13, 2/18), i nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, gradonačelnica Grada Orahovice, dana  09.05.2018. godine donosi

O D L U K U

kojom se utvrđuje da NIJE potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ORAHOVICA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022.

Članak 1.

Gradonačelnica Grada Orahovice donijela je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022., KLASA: 351-01/17-01/01, URBR: 2189/12-01/01-18-24 od 26.01.2018. godine, prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice kao nositelj postupka, proveo Ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022.(u nastavku teksta: Plan).

     U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da predmetni Plan neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Članak 2.

      Razlozi izrade, polazišta i ciljevi Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022.

 • Postojeći Plan gospodarenja otpadom za Grad Orahovicu („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 5a/08) na snazi je od 2008., izrađen je za period od četiri godine, u međuvremenu nije ažuriran prema stvarnom stanju na terenu niti sa novim zakonodavnim okvirom;
 • Usklađivanje sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.
 • Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave je temeljni dokument kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom na području jedinice lokalne samouprave;
 • Planom se definiraju pravci djelovanja Grada u području gospodarenja otpadom u svrhu saniranja postojećeg odlagališta komunalnog otpada te učinkovitijem planiranju odvojenog prikupljanja otpada
 • Plan donosi mjere sprečavanja nepropisno odbačenog otpada, standarde evidentiranja i načine prijavljivanja građana lokacija nepropisno odbačenog otpada;
 • Plan propisuje preventivne radnje s ciljem smanjenja komunalnog otpada te uključuje izobrazno-informativne aktivnosti u lokalnoj zajednici o odvojenom prikupljanju otpada;
 • Plan kao strateški dokument u području održivog gospodarenja otpadom doprinijeti će unapređenju i učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Grada Orahovice

Članak 3.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima i od susjednih jedinica lokalne samouprave, prema popisu iz Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022., KLASA: 351-01/17-01/01, URBR: 2189/12-01/01-18-24 od 26.01.2018.i prema Prilogu  I ove Odluke.

Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 • ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, Virovitica, M. Gupca 53, KLASA: 351-01/18-01/03, URBR: 2189-63-04/6-18-2 od 07.02.2018. zaprimljeno: 12.02.2018.

– u dostavljenom očitovanju mišljenja su da za predmetni Plan ne treba provesti postupak o potrebi provođenja strateške procjene utjecaja na okoliš (nakon nadopune dokumentacije koju su zaprimili 28.02.2018., tijelo je ostalo pri prvotnom mišljenju)

 • UPRAVNI ODJEL VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB, Virovitica, Trg Lj. Patačića 1, KLASA: 351-02/18-02/04, URBR: 2189/1-10/3-18-02 od 06.02.2018., zaprimljeno: 08.02.2018.

– u mišljenju se navodi da vezano za djelokrug rada i nadležnosti predmetnog upravnog tijela, za predmetni Plan nije potrebno  provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (nakon nadopune dokumentacije koju su zaprimili 28.02.2018., tijelo je ostalo pri prvotnom mišljenju)

 • UPRAVNI ODJEL VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I EUROPSKE FONDOVE, Virovitica, Trg Lj. Patačića 1, KLASA: 351-02/18-02/05, URBR: 2189/1-03/04-18-2 od 08.02.2018., zaprimljeno: 09.02.2018.

– u mišljenju se navodi da predmetni Plan neće imati značajan utjecaj na okoliš odnosno na sastavnice iz njihovog razdjela, (nakon nadopune dokumentacije koju su zaprimili 26.02.2018., tijelo je ostalo pri prvotnom mišljenju)

 • HRVATSKE ŠUME d.o.o. Uprava šuma podružnica Našice, J.J. Strossmayera 1, BROJ: NA-06/18-318/02 od 09.02.2018., zaprimljeno: 14.02.2018..

– u mišljenju se navodi da neće biti potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš ukoliko planirano proširenje odlagališta i izgradnja građevina na lokaciji „TUK“ neće prouzročiti značajnije smanjenje površine šuma i šumskog zemljišta (nakon nadopune dokumentacije koju su zaprimili 26.02.2018., tijelo je ostalo pri prvotnom mišljenju)

 • MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U POŽEGI, Požega, M. Peića 3, KLASA: 612-08/18-10/0087, URBR: 532-04-02-07/4-18-2 od 13.01.2018., zaprimljeno: 15.02.2018., te očitovanje nakon nadopune dokumentacije, KLASA: 612-08/18-10/0087, URBR: 532-04-02-07/4-18-4 od 02.03.2018., zaprimljeno: 07.03.2018.

– u mišljenju se navodi da u segmentu koji se tiče zaštite kulturnih dobara unutar obuhvata predmetnog Plana, nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, u kasnijem očitovanju izjavljuju da ostaju pri prvotnom mišljenju

 • GRAD KUTJEVO, Kutjevo, Trg graševine 1, 351-01/18-01/01, URBR: 2177/06-01-18-2 od 09.02.2018., zaprimljeno: 15.02.2018.

– u mišljenju se navodi da za predmetni Plan nema potrebe provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš (nakon nadopune dokumentacije koju su zaprimili 27.02.2018., tijelo je ostalo pri prvotnom mišljenju)

 • MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Virovitičko-podravska, Virovitica, Trg J. bana Jelačića 19,  BROJ: 511-16-04-7/4-902/2-18 od 13.02.2018., zaprimljeno: 20.02.2018.

– izdaju mišljenje da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni Plan; (nakon nadopune dokumentacije koju su zaprimili 26.02.2018., tijelo je ostalo pri prvotnom mišljenju)

 • HRVATSKE CESTE d.o.o, Zagreb, Vončinina 3, KLASA: 350-02/2018-1/39, URBR: 345-222/608-2018/2-AB od 21.02.2018., zaprimljeno: 22.02.2018., i očitovanje nakon nadopune zahtjeva, KLASA: 350-02/2018-1/39, URBR: 345-222/608-2018/4-AB od 01.03.2018., zaprimljeno: 05.03.2018.

– u konačnom mišljenju nakon nadopune zahtjeva stoji da provedba predmetnog Plana neće značajnije utjecati na okoliš te se ne očekuje značajan utjecaj na ekološku mrežu, pa provedba strateške procjene Plana nije potrebna

 • HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek, Osijek, Šetalište kardinala F. Šepera 1a, BROJ: 400800101-1386/18 GJ od 13.02.2018., zaprimljeno: 21.02.2018., i očitovanje nakon zaprimanja nadopune zahtjeva, BROJ: 400800101-1764/18 GJ, od 05.03.2018., zaprimljeno: 08.03.2018.

– nakon dopune dokumentacije, daju konačno mišljenje da za predmetni Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

 • OPĆINA ZDENCI, Zdenci, Braće Radića 5, KLASA: 350-05/18-02/02, URBR: 2189/15-02-18-02 od 05.03.2018., zaprimljeno: 08.03.2018.

– u mišljenju dostavljenom nakon nadopune dokumentacije, navodi se da za predmetni Plan nije potrebno provesti  stratešku procjenu utjecaja na okoliš

 • OPĆINA CRNAC, Crnac, Zrinska 2, KLASA: 351-01/18-01/03, URBR: 2189/13-02-18-2 od 07.02.2018., zaprimljeno: 08.02.2018.

– izdaju mišljenje da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni Plan; (nakon nadopune dokumentacije koju su zaprimili 26.02.2018., tijelo je ostalo pri prvotnom mišljenju)

 • OPĆINA ČAČINCI, Čačinci, Trg kardinala F. Kuharića 2, KLASA: 351-01/18-01/03, URBR: 2189/14-01-04/18-1 od 13.03.2018., zaprimljeno: 15.03.2018.

– izdaju mišljenje da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni Plan; (nakon nadopune dokumentacije koju su zaprimili 26.02.2018., tijelo je ostalo pri prvotnom mišljenju)

 • JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, Virovitica, A. Šenoe 1, KLASA: 351-01/18-01/1, URBR: 2189-70-02-18-2 od 08.03.2018., zaprimljeno: 12.03.2018.

– mišljenje je dostavljeno nakon nadopune zahtjeva za dokumentacijom u kojemu stoji da za predmetni Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, ali je potrebno provesti postupak ocijene o potrebi strateške procjene

 • PAPUK d.o.o. Orahovica, V. Nazora 14, broj 499/2018. Od 05.03.2018., zaprimljeno: 10.05.03.2018.

– u  mišljenju navode da položaj gradskog deponija „TUK“ nema značajan utjecaj na ekološku mrežu niti ima značajan negativan prekogranični utjecaj, pa zaključuju da ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za predmetni Plan (mišljenje dostavljeno nakon nadopune dokumentacije)

 • UPRAVNI ODJEL VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA Virovitica, Trg Lj. Patačića 1, KLASA: 351-02/18-02/06, URBR: 2189/1-08/3-18-2 od 15.02.2018., zaprimljeno: 19.02.2018.

– u mišljenju se navodi da se na lokaciji odlagališta „TUK“ radi o postojećim i planiranim građevinama u funkciji gospodarenja otpadom, da godišnje analize  plinova, procjedne i otpadne vode ukazuju da je to kontrolirano sanitarno odlagalište, da će se za sve planirane građevine koje su u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, u tijeku izrade tehničke dokumentacije propisati uvjeti zaštite, pa stoga za predmetni Plan nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (nakon nadopune dokumentacije koju su zaprimili 26.02.2018., tijelo je dostavilo pisano očitovanje u kojemu izjavljuje da ostaje pri prvotnom mišljenju)

 • JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE PAPUK“, Voćin, Trg Gospe voćinske 11, KLASA: 351-03/18-01/01, URBR: 2189/82-03/18-03 od 01.03.2018.

– u očitovanju se navodi da s obzirom na udaljenost lokacije odlagališta „TUK“ od obuhvata Parka prirode Papuk, s njihovog aspekta za predmetni Plan nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (mišljenje dostavljeno nakon nadopune dokumentacije)

 • HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, Splavarska 2a, KLASA: 351-03/18-01/072, URBR: 374-22-3-18-2 od 22.03.2018., zaprimljeno: 28.03.2018.

– u mišljenju ocjenjuju da provedba predmetnog Plana neće negativno utjecati na ciljeve zaštite voda te da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš (nakon nadopune dokumentacije koju su zaprimili 26.02.2018., tijelo je ostalo pri prvotnom mišljenju)

 • MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Zagreb, Radnička cesta 80, KLASA: 612-07/18-58/85, URBR: 517-07-2-2-18 -4  od 28.03.2018., zaprimljeno: 06.04.2018.

– u opsežnom opisu Prethodne ocjene Ministarstvo izjavljuje da je na temelju uvida u dostavljenu dokumentaciju i podatke utvrdilo činjenice i okolnosti na temelju kojih ne traži dodatno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, da je predmetni Plan usmjeren na poboljšanje stanja u okolišu, da je odlagalište svog prikupljenog otpada „TUK“ izvan zaštićenog područja i ekološke mreže, te ocjenjuje da se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u provedbi Plana može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš a da je stoga isti prihvatljiv i za ekološku mrežu; napominju da je za pojedinačne programe nižeg ranga i projekte iz Plana potrebno provesti ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu a da Plan gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-202. treba nadopuniti s podacima o zaštićenim područjima i ekološkoj mreži (navedeno mišljenje dostavljeno je kao konačno nakon pisanog očitovanja po prvom zahtjevu i nadopune dokumentacije)

Članak 4.

Ova Odluka donosi se na temelju provedenog postupka Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, temeljem pribavljenih mišljenja tijela i osoba iz članka 3. ove Odluke i temeljem kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš navedenog u Prilogu III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 3/17). Predmetni Plan u skladu je s planom višeg reda – Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. („Narodne novine“ br. 3/17),  za koji je provedena strateška procjena utjecaja na okoliš i doneseno rješenje o prihvatljivosti za okoliš, a Planom gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. nisu predviđeni nikakvi dodatni zahvati koji bi pojedinačno ili kumulativno mogli imati značajne negativne utjecaje na okoliš. Predmetnim Planom postići će se pozitivni utjecaji jer će se provedbom istoga poboljšati sustav gospodarenja otpadom na području Grada Orahovice, što će smanjiti i mogućnosti pojave lokacija nepropisno odbačenog otpada u okoliš.

Plan je lokalnog značaja i nema prekograničnog utjecaja niti svojim obuhvatom utječe na ekološku mrežu ili na druga područja značajna za očuvanje prirode. Izbjegavanjem zaštićenih područja i poštivanjem mjera zaštite okoliša i prirode, provedba aktivnosti iz Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje od 2017. do 2022. godine, neće imati nepovoljan utjecaj na bioraznolikost i ostale sastavnice okoliša na području Grada Orahovice.

Implementacijom Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022.  ostvariti će se 8 definiranih ciljeva u narednom šestogodišnjem razdoblju. Sanacija postojećeg odlagališta „TUK“ provodi se u skladu s pravomoćnom građevinskom dozvolom te mjerama zaštite okoliša iz postojeće studije utjecaja na okoliš, a za planirane građevine (proširenje odlagališta, reciklažna dvorišta, sortirnica,

pretovara stanica, kompostana), mjere zaštite prirode i okoliša, provoditi će se u skladu s mišljenjima tijela iz čl. 3. ove Odluke, prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli za sve faze planirane gradnje, prema  Posebnim uvjeta građenja u sklopu ishođenja pojedinačnih akata za gradnju kada će se za svaki planirani zahvat provesti i ostali zakonom propisani postupci iz područja građenja i zaštite okoliša i prirode. Obzirom na karakter dokumenta koji je usmjeren na poboljšanje stanja u okolišu te na obilježja i lokacije planiranih objekata za gospodarenje otpadom, provedbom aktivnosti iz Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje od 2017. do 2022. godine, može se isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže na području Grada Orahovice.

Grad Orahovica javno je objavio Nacrt plana u svrhu pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti i zainteresirane javnosti, u periodu od 12. veljače do 12 ožujka 2018. godine.

Grad Orahovica je u periodu od 31. siječnja do 27. ožujka 2018. godine proveo postupak pribavljanja mišljenja tijela i osoba prema posebnom propisu, a na temelju obavijesti Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, KLASA: 351-01/17-01/02, URBR: 2189/1-08/3-17-2 od 29.03.2017. godine. U skladu s pribavljenim mišljenjima iz članka 3. ove Odluke, unesene su potrebne izmjene u tekstu Nacrta plana.

Članak 5.

Slijedom svega navedenog smatra se da Plan gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. neće imati značajan nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu, te da je prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice dužan je informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Odredbama uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Orahovice“ i na web stranici Grada Orahovice:  www.orahovica.hr.

 

KLASA: 351-01/17-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-18-58

Orahovica, 09.05. 2018.

GRADONAČELNIICA:

Ana-Marija Petin, dipl.oec.

PRILOG I:

     Popis tijela određenih posebnim propisom od kojih je traženo mišljenje

 DOSTAVITI:

 1. „Službeni glasnik Grada Orahovice“;
 2. Tijelima iz Priloga I;
 3. internetska stranica Grada Orahovice;
 4. Pismohrana, ovdje

PRILOG I

POPIS TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA OD KOJIH JE TRAŽENO MIŠLJENJE

 1. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
  1. Uprava za zaštitu prirode
  2. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 2. MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Požegi, M. Peića 3, 34 000 Požega
 3. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Virovitičko-podravska, Trg bana J. Jelačića 19
 4. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, Trg. LJ. Patačića 1, 33 000 Virovitica
 5. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove, LJ. Patačića 1, 33 000 Virovitica
 6. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, LJ. Patačića 1, 33 000 Virovitica
 7. JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE „PAPUK“, Trg Gospe Voćinske 11, 33 522 Voćin
 8. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I   EKOLOŠKOM MREŽOM Virovitičko-podravske županije, A. Šenoe 1, 33 Virovitica
 9. HRVATSKE CESTE, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, 10 000 Zagreb
 10. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, M. Gupca 33, 33 000 Virovitica
 11. HRVATSKE VODE, VGO Drava-Dunav, Ulica Splavarska 2a, 31 000 OSIJEK
 12. HRVATSKE ŠUME d.o.o, Ulica Lj. Vukotinovića 2, 10 000 Zagreb
 13. HEP-ODS d.o.o, Pogon Orahovica, Ulica I. Zajca 1, 33 515 Orahovica
 14. PAPUK d.o.o, V. Nazora 14, 33 515 Orahovica
 15. VODA d.o.o, V. Nazora 14, 33 515 Orahovica
 16. PAPUK PLIN d.o.o, V. Nazora 14, 33 5151 Orahovica
 17. OPĆINA ČAČINCI, Trg kardinala F. Kuharića 2, 33 514 Čačinci;
 18. OPĆINA ZDENCI, Braće Radića 5, 33 513 Zdenci;
 19. OPĆINA FERIČANCI, Trg M. Gupca 3, 31 512 Feričanci;
 20. GRAD KUTJEVO, Trg graševine 1, 34 340 Kutjevo
 21. OPĆINA CRNAC, Zrinska 3, 33 507 CRNAC
 22. OPĆINA FERIČANCI, Trg M. Gupca 3, 31 512 FERIČANCI

 

1_PGOO_Odluka_NE-SPUO_090518.pdf

2_PGOO_Misljenje_VPZ_SPUO_080518.pdf

3_PGOO_Odluka_POCETAK_OSPUO_260118.pdf

4_PGOO_Odluka_PRIJEDLOG P_090518.pdf

5_PGOO_Plan PRIJEDLOG_05-2018.pdf