Izvješće o javnoj raspravi Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine

 

  1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom donosi se na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ br. 3/17).

Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom za Grad Orahovicu za razdoblje 2017.-2022. godine (u daljnjem tekstu: Plan), je Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica, a postupak izrade Plana započinje Odlukom o izradi Predstavničkog tijela.

Za predmetni Plan Gradsko vijeće Grada Orahovice donijelo je Odluku o izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine na 2. sjednici dana 15.11.2017., KLASA: 351-01/17-01/0, URBR: 2189/12-03/03-17-20.

 

  1. OBRAZLOŽENJE PROVOĐENJA SVIH POSTUPAKA U DONOŠENJU PLANA

 Prije izrade Plana kao strateškog dokumenta koji se upućuje na usvajanje nadležnom Predstavničkom tijelu, potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta prijedloga Plana,  te javnu raspravu o istom. U oba postupka nositelj je Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice.

Postupak screeninga, odnosno, Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, započeo je donošenjem odluke gradonačelnice o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Orahovic za razdoblje 2017.-2022. godine, KLASA: 351-01/17-01/0, URBR: 2189/12-01/01-18-24 od 26.01.2018., dok je javna rasprava koja je trajala od 12.02.-12.03. 2018. godine započela Objavom javne rasprave dana 09.02.2018. godine od stran Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, KLASA: 351-01/17-01/0, URBR: 2189/12-02/02-18-28.

Kako postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja plana na okoliš zahtjeva prikupljanje mišljenja javnopravnih tijela, osoba i susjednih JLS prema posebnom propisu, upućen je zahtjev na adrese 23 tijela iz Priloga predmetne odluke s pripadajućim popunjenim obrascem kao kriterijem za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš navedenog u Prilogu III Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš i preglednom kartom s obuhvatom ekološke mreže.

U trenutku sastavljanja ovog izvješća, prikupljena su mišljenja tijela i osoba iz postupka, te će se na temelju analize istih sastaviti  Nacrt odluke gradonačelnice Grada Orahovice  kojom se utvrđuje da NIJE potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. godine.  Dokumentacija o provedenom postupku  screeninga šalje se zajedno sa Nacrtom odluke gradonačelnice na mišljenje nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije. Pregledom i analizom svih pristiglih mišljenja koja su pozitivna i u kojima stoji da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za predmetni Plan, u narednom periodu očekuje se ishođenje pozitivnog mišljenja županijskog upravnog odjela i donošenje Odluke gradonačelnice Grada Orahovice kojom se utvrđuje da za predmetni Plan NIJE potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Navedeno mišljenje preduvjet je za ishođenje prethodne suglasnosti na Plan istog tijela, kao i ovo Izvješće o javnoj raspravi.

   

  1. PROVEDENI POSTUPAK JAVNE RASPRAVE

           3.1. Objava javne rasprave

Sukladno čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i Uredbi o sudjelovanju i informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), obavijest o javnoj raspravi objavljena je dana 09. veljače 2018. na:

          – oglasna ploča Grada Orahovice

          – internetska stranica Grada Orahovice (www.orahoica.hr: na stranici vijesti i na desnom side baru pod naslovom Održivo gospodarenje otpadom u Gradu Orahovici) zajedno sa pripadajućim Nacrtom prijedloga Plana u digitalnom obliku – pdf, obrascem za sudjelovanje u javnoj raspravi i drugim relevantnim dokumentima.

          3.2. Trajanje javne rasprave i uvid u Plan

Javna rasprava trajala je od 12. veljače do 12. ožujka 2018. godine. Za sve vrijeme trajanja javne rasprave, uvid u analogni oblik Nacrta prijedloga Plana bio je u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela u Gradskoj upravi Grada Orahovice na adresi Franje Gavrančića 6 u Orahovici u sobi br. 9 na I. katu u vremenu svakog radnog dana od 8:00 – do 14:00 sati.

U navedenom periodu za vrijem trajanja uvida u Gradskoj upravi, na raspolaganju zainteresiranoj javnosti bila je cijelo vrijeme dostupna stručna osoba radi pojašnjenja, kao i Knjiga primjedbi sa svrhom upisivanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na Nacrt plana.

          3.3. Način pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi

Javnost i zainteresirana javnost za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi na raspolaganju je imala slijedeće načine:

– elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj adresi Grada Orahovice www.orahovica.hr,  dostavljenog na adresu: irela.strabic@www.novo.orahovica.hr.hr do 12.03.2018.;

–  pisanim putem poštom naslovljeno na Grad Orahovicu na adresu: Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica, s obveznom naznakom:  „Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom“, s rokom dospijeća najkasnije do 12.03.2018. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave;

–  upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u sobi br. 9 u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice do 12.03.2018. do 14:00 sati.

          3.4. Pribavljena mišljenja, prijedloga i primjedbi

          U razdoblju javne rasprave niti na jedan način od navedenih u točci 3.3. ovog Izvješća nije pristiglo niti jedno mišljenje, prijedlog ili primjedba.

          Sukladno navedenom u prethodnom stavku ove točke, Nacrt Plana koji je bio izložen na javnom uvidu nije ažuriran niti dopunjavan.

Nakon završenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš opisanog u točci 2. ovog Izvješća, odnosno, pribavljanja pozitivnog mišljenja na isti od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, izraditi će se Prijedlog plana i uputiti istom tijelu na prethodnu suglasnost, čime će biti ispunjeni svi zakonski uvjeti za upućivanje Plana na usvajanje Gradskom vijeću Grada Orahovice.

 

  1. PRILOZI I DOKAZI O PROVEDENOM  POSTUPKU JAVNE RASPRAVE

       4.1. DOKUMENTI U JAVNOJ RASPRAVI, preslika

       4.2. OBJAVA JAVNE RASPRAVE NA OGLASNOJ PLOČI, preslika

              – tekst javne rasprave s oglasne ploče

              – fotografija oglasne ploče

       4.3. OBJAVA JAVNE RASPRAVE NA INTERNETSKOJ STRANICI, preslika

              – foto screenshot objave i dokumenata

       4.4. KNJIGA PRIMJEDBI, preslika

Irela Strabić, dipl.ing.arh.

        DOSTAVITI:

  1. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije Trg Lj. Patčića 1, 3 000 Virovitica
  1. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb
  1. Gradsko vijeće Grada Orahovice, – prilog uz obrazloženje Odluke o donošenju Plana
  1. Pismohrana, ovdje                                                                                                                                

 

Nakon provedenih svih zakonom predviđenih postupaka u donošenju Plana gospodarenja otpadom, u nastavku su dokumenti vezano za održanu javnu raspravu zajedno s tekstom Izvješća i obrazloženja postupaka.

001_PGOO_Izvjesce_RASPRAVA_tekst_090418.pdf

002_PGOO_J rasprava_OBAVIJEST_130318.pdf

003_PGOO_Knjiga primjedbi.zip

004_PGOO_RASPRAVA_oglasna ploca.jpg

005_web_screen photoshot.pdf