Upute i obavijesti kandidatima za radno mjesto „Referent za protokol i odnose s javnošću“

Temeljem članka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N. br. 86/08 i 6/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice objavila je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:

„Referent za protokol i odnose s javnošću“- 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

 1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

 • obavlja poslove vezane uz protokol koji obuhvaćaju organizaciju i provođenje događaja i vođenje evidencije na kojima su nazočni dužnosnici, pročelnici i druge osobe koje
 • predstavljaju Grad Orahovicu za vrijeme svečanih, radnih posjeta te drugih primanja,
 • obavlja poslove planiranja, usmjeravanja, nadzora i provedbe strategije prezentiranja informacija i odnose s javnošću, poslove medijskog i promidžbenog prezentiranja aktivnosti Gradonačelnice,
 • obavlja poslove pripreme istupa Gradonačelnice, zamjenika Gradonačelnice, poslove suradnje Grada Orahovice s drugim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu,
 • obavlja poslove izrade programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala te koordinacije organiziranja tribina, savjetovanja i seminara o pitanjima značajnim za Grad Orahovicu,
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sastanaka te prijema delegacija vezanih za poslove
 • lokalne, regionalne i međunarodne suradnje,
 • obavlja složenije stručne poslove odnosno priprema stručna mišljenja i analizu dokumentacije vezane za poslove suradnje sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja poslove organizacije primanja, posjeta, dočeka gostiju prilikom službenih posjeta i sastanaka Gradonačelnice, zamjenika Gradonačelnice i Gradskog vijeća Grada Orahovice,
 • ostvaruje odnose s javnošću i sredstvima javnog priopćavanja,
 • obavlja poslove koji se odnose na uspostavu i održavanje dobrih odnosa s vjerskim zajednicama, udrugama branitelja i stradalnicima Domovinskog rata, udrugama za razvoj civilnog društva, ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, građanske inicijative i pitanja mladih,
 • ažurira službenu web stranicu Grada Orahovica vijestima o aktivnostima Gradonačelnice, zamjenika Gradonačelnice i Jedinstvenog upravnog odjela Grad Orahovice, te o događanjima u organizaciji Grad Orahovice,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja odsjeka za opće i pravne poslove i Pročelnice

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grad Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice, br. 4/18), koji koeficijent za radno mjesto „Referent“ iznosi 2,50 i Odlukom Gradonačelnice o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice ( KLASA: 120-01/18-01/01, URBROJ: 2189/12-01/01-18-1 od 19. veljače 2018. godine), kojom je osnovica određena u svoti od 2.400,00 kuna bruto.

Slijedom navedenog plaću Referenta za protokol i odnose s javnošću čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

 1. TESTIRANJE KANDIDATA

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, usmene provjere poznavanja stranog jezika, praktičnog rad na računalu i intervjua.

Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice na radno mjesto „Referent za protokol i odnose s javnošću“.

  Pravila testiranja

 • po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,
 • po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu na ista treba odgovoriti,
 • za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,
 • smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju,
 • s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera poznavanja stranog jezika, provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju (razgovor),
 • provjera poznavanja stranog jezika, provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod pisanog testiranja,
 • za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,
 • ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati

    Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

 • Ustav Republike Hrvatske
 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • uredsko poslovanje
 • radni odnosi službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • mediji
 • pravo na pristup informacijama
 • zaštita osobnih podataka

    Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 • Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/10, 60/01 – vjerodostojno
 • tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • (NN br. 86/08 i 61/11)
 • Zakon o medijima (NN br. 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i (5/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

     Usmena provjera poznavanja stranog jezika

 • provjera poznavanja stranog jezika sastoji se od osnova konverzacije na stranom jeziku

     Praktični rad na računalu

 • provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja na računalu u paketu
 • MS Office

      Intervju

 • razgovor s povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili
 • testove, provjeru poznavanja stranog jezika i praktičnu provjeru znanja rada na računalu
 • Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i
 • motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave

 

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku pročelnici – Izvješće potpisuju svi članovi povjerenstva.

Pročelnica donosi rješenje o prijamu u službu službenika, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima  prijavljenim na oglas.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u službu izabranog kandidata ima pravo žalbe u roku oda 15 dana od primitka rješenja. Žalba se predaje u Gradsku upravu Grada Orahovice, osobno ili putem pošte, gradonačelnici Grada Orahovice.

POZIV NA TESTIRANJE

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici www.orahovica.hr, te na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1 kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

Grad Orahovica