Saziv 5. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

– GRADA ORAHOVICA –

– S V I M A –

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst i 2/18),

S A Z I V A M

5. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 29. ožujka 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (Središnji gradski park)

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća,
  1. Aktualni sat Gradskog vijeća,
  1. Izvješće o provođenju higijeničarske službe na području grada Orahovice u 2017. godini (Izvjestiteljica: Ksenija Korman),
  1. Informacija o stanju sigurnosti i problematici kriminaliteta na području grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestitelj: Miroslav Babić),
  1. Izvješće o radu mjesnog odbora „CENTAR“ Orahovica za 2017. godinu (Izvjestitelj: Sandro Pačarić),
  1. Izvješće o radu mjesnog odbora „RAJČULA“ Orahovica za 2017. godinu (Izvjestitelj: Tomislav Petrušić),
  1. Izvješće o radu mjesnog odbora „MERKUR“ Orahovica za 2017. godinu (Izvjestitelj: Vlado Karakaš),
  1. Izvješće o radu mjesnog odbora „DOLJANI“ Orahovica za 2017. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Borda),

  – 2-

  1. Izvješće o radu mjesnog odbora „TONČEKOVAC“ Orahovica za 2017. godinu (Izvjestitelj: Željko Borić),
  1. Izvješće o radu mjesnog odbora DUZLUK za 2017. godinu (Izvjestitelj: Željko Ustruha),
  1. Izvješće o radu mjesnog odbora DONJA PIŠTANA za 2017. godinu (Izvjestitelj: Mario Kolar),
  1. Izvješće o radu mjernog odbora DOLCI za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Danijela Kordoš),
  1. Izvješće o radu mjesnog odbora STARA JOŠAVA za 2017. godinu (Izvjestitelj: Ivica Udovčić),
  1. Izvješće o radu mjesnog odbora CRKVARI za 2017. godinu (Izvjestitelj: Tomislav Rukavina),
  1. Financijsko izvješće mjesnog odbora NOVA JOŠAVA za 2017. godinu (Izvjestitelj:
  1. Izvješće o radu Savjeta mladih grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestitelj: Vinko Švajcer),
  1. Izvješće o radu Gradonačelnice grada Orahovice za razdoblje 1. srpnja – 31. prosinca 2017. godine (Izvjestiteljica: Gradonačelnica),
  1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Orahovice prigodom obilježavanja Dana grada – blagdana Našašća sv. Križa, 3. svibnja 2018. godine (Izvjestiteljica: Lana Jurkin – Odbor za priznanja),
  1. Prijedlog Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća grada Orahovice i članovima radnih tijela Gradskog vijeća grada Orahovice (Izvjestiteljica: Gradonačelnica),
  1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine – obiteljske kuće u Orahovici, k.č.br. 10/2, ZK uložak 1437 k.o. Orahovica (Izvjestiteljica: Gradonačelnica),
  1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),
  1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),
  1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad 7,5 tona poduzeću SOMER OBRT Ivanovci Gorjanski, Đakovo (Izvjestitelj: Krešimir Pongrac),
  1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za grad Orahovicu u 2017. godini (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
  1. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
  1. Izvješće o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.7. – 31. 12. 2017. godine (Izvjestiteljica: Gradonačelnica),
  1. Izvješće o utrošku sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u 2017. godini (Izvjestiteljica: Marija Šafer),

  -3-

  1. Informacija o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz Proračuna grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
  1. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Izvjestiteljica: Gradonačelnica),
  1. Godišnji plan davanja koncesije na području grada Orahovice za 2018. godinu (Izvjestiteljica: Slađana Živković),
  1. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta za razvoj općine/grada: UNUTRAŠNJE UREĐENJE DIJELA POSLOVNE ZGRADE U ORAHOVICI Orahovica, J. bana Jelačića 19A, k.č.br. 712/17 k.o. Orahovica (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
  1. Prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj općine/grada: UREĐENJE PJEŠAČKE ZONE – SJEVEROZAPAD, ORAHOVICA, Orahovica, Kralja Zvonimira kućni br. 1- 13 (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u REKONSTRUKCIJU ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA „PALČIĆ“ ORAHOVICA u Orahovici, Franje Gavrančića 18, k.č.br. 706/1, k.o. Orahovica (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
  1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Orahovice (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
  1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage DETALJNOG PLANA UREĐENJA „CENTAR“ ORAHOVICA (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
  1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uslugu izvođenja preventivne deratizacije na području grada Orahovice u 2018. i 2019. godini (Izvjestitelj: Slavko Hećimović),
  1. Izvješće o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestitelji: Robert Orina, Emica Parašilovac),
  2. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Orahovice za 2018. godinu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac).

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.