Natječaj za izbor i imenovanje referenta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Orahovice

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj. 152/08), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17), sukladno relevantnim odredbama  Statuta Turističke zajednice grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2010), i  Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Orahovice, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje referenta u  Turističkom uredu Turističke zajednice grada Orahovice

           

Broj izvršitelja: 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme

Sukladno  Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, broj 152/08) i članku 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN, broj 23/17), kandidat za referenta u Turističkom uredu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju,
 • da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • da poznaje jedan svjetski jezik,
 • da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 • da poznaje rad na osobnom računalu.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.

Kandidati /kinje su uz prijavu na natječaj dužni su priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis, vlastoručno potpisan,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili potvrde škole o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike ili vlastoručno potpisna izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisnu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati, sukladno Zakonu,
 • dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 • dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje – original uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca.

Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati, odnosno osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave  ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge naveden u javnom natječaju.

Kandidati koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na intervju. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja intervjua bit će objavljena na web – stranici Grada Orahovice, www. Orahovica.hr.  najkasnije 7 (sedam) dana prije intervjua.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova, NN, broj 82/08- čl. 13.).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnos se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica,  s naznakom „Ne otvarati – natječaj za referenta u Turističkom uredu“. Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Orahovice. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Grada Orahovice.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 30 dana od dana objave natječaja.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice zadržava pravo ne izvršiti izbor referenata po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće

Turističke zajednice grada Orahovice

Predsjednica

Ana – Marija Petin, dipl.oec.