Plan gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022., Obavijest o javnoj raspravi, 09.02.2018.

Na temelju čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08), Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022.

1.

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Orahovice za razdoblje 2017.-2022. (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) traje od 12. veljače 2018. do 12. ožujka 2018., te se poziva zainteresirana javnost za sudjelovanje u istoj.

2.

Plan gospodarenja otpadom donosi se temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) i Plana o gospodarenju otpadom Republike Hrvatske  za razdoblje 2017.-2022. („Narodne novine“ br. 3/17).

3.

Nositelj izrade Plana gospodarenja otpadom je Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, F. Gavrančića 6, 33 515 Orahovica.

4.

Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom provesti će se u prostorijama Grada Orahovice, F. Gavrančića 6, I. kat, u sobi br. 9, svakoga radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

5.

Sva zainteresirana javnost, građani, pravne i fizičke osobe, udruge, ustanove i dr., za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe dostaviti:

– elektroničkom poštom putem obrasca objavljenog na internetskoj adresi Grada Orahovice www.orahovica.hr,  dostavljenog na adresu: irela.strabic@www.novo.orahovica.hr.hr do 12.03.2018.;

–  pisanim putem poštom naslovljeno na Grad Orahovicu na adresu: Franje Gavrančića 6, 33 515 Orahovica, s obveznom naznakom:  „Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom“, s rokom dospijeća najkasnije do 12.03.2018. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave;

–  upisom u Knjigu primjedbi za cijelo vrijeme trajanja javnog uvida u sobi br. 9 u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice do 12.03.2018. do 14:00 sati.

6.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe bez obzira na formu iz toč. 5.,  ako nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i vlastoručno potpisani ili ne sadrže osnovne podatke:  ime, prezime i adresu podnositelja, neće se razmatrati u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

7.

Po završetku javnog uvida izraditi će se Izvješće o javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom, te će se isto objaviti na službenim internetskim stranicama Grada Orahovice.

8.

Ova obavijest objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Grada Orahovice i na Oglasnoj ploči.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GRADA ORAHOVICE

Irela Strabić dipl.ing.arh.

 

DOKUMENTI ZA SUDJELOVANJE U JAVNOJ RASPRAVI MOGU SE PREUZETI NA SLIJEDEĆOJ POVEZNICI:

Gospodarenje otpadom u gradu Orahovici – javna rasprava