Proračun Grada Orahovice u malom za 2018. godinu

PRORAČUN U MALOM GRADA ORAHOVICE ZA 2018.GODINU

Vodič za građane

 

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

kako bismo Vam približili stanje gradskih financija i što bolje Vas upoznali s najvažnijim dokumentom potrebnim za funkcioniranje našeg grada, pripremili smo vodič za građane Proračun u malom za 2018. godinu. Nastojali smo na jednostavan i razumljiv način prikazati najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Grada. Prihodi i primici Proračuna Grada Orahovice za 2018. godinu iznositi će 33.048.082,00 kuna, a rashodi i izdaci 33.048.082,00 kuna.

Nadam se da ćete kroz Proračun u malom jasnije i razumljivije vidjeti što će se u Gradu raditi u ovoj godini, koji su planirani projekti, te na koji način se sredstva raspoređuju.

Gradonačelnica,

 Ana – Marija Petin, dipl.oec.

Što je proračun?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLP(R)S za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. Propisi kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15). Polazišna osnova za izradu proračuna i definiranje politike za slijedeće trogodišnje razdoblje je:

 • povećanje gospodarskih aktivnosti kroz poticanje poduzetništva, razvoj turizma i uslužnih djelatnosti,
 • izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture,
 • osiguranje prostorno-planske dokumentacije za daljnji razvoj grada,
 • unapređenje kulture i športa,
 • društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi,
 • usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Tko donosi proračun?

Proračun donosi predstavničko tijelo JLP®S odnosno Gradsko vijeće Grada Orahovice. Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca tekuće godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje gradonačelnica i dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje do 15. studenog tekuće godine. Ako se proračun ne donese u roku slijedi privremeno financiranje, raspuštanje Gradskog vijeća i prijevremeni izbori za Gradsko vijeće.

 

PRIHODI PRORAČUNA SASTOJE SE OD:

Broj računa

Opis

Plan 2018.

6

Prihodi poslovanja

28.257.369

61

Prihodi od poreza

10.155.000

63

Pomoći iz proračuna

13.873.889

64

Prihodi od imovine

1.288.100

65

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

2.725.380

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od

donacija

 

200.000

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

15.000

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

140.000

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

40.000

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

3.000.000

81

Povrat glavnice danih zajmova kreditnim i ostalim institucijama

izvan javnog sektora

 

3.000.000

9

Vlastiti izvori

1.650.713

92

Višak prihoda

1.650.713

 

UKUPNO:

33.048.082

     
    
 • Prihodi od poreza – skupina 61 sastoje se od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge.
 • Prihodi od pomoći – skupine 63 sastoje se od pomoći od ostalih proračunskih korisnika i kandidiranih projekata iz EU fondova, tekuće pomoći iz Državnog proračuna, pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i Pomoći od međunarodnih organizacija i institucija EU.
 • Prihodi od imovine – skupina 64 sastoje se od prihoda od kamata na oročena sredstva i kamate po viđenju, prihoda od naknade za koncesije, zakupa poljoprivrednog zemljišta, zakupa poslovnih prostora i javnih površina.
 • Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – skupina 65 sastoje se od prihoda od prodaje državnih biljega, prihoda od vodnog doprinosa i šumskog doprinosa, prihoda od Dječjeg vrtića „Palčić“ i Gradske knjižnice Orahovica, te prihoda od komunalnog doprinosa i komunalnih naknada .
 • Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija –skupina 66 sastoje se od donacija pravnih i fizičkih osoba proračunu.
 • Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – skupina 68 odnose na prihode od kazni za prekršaje zbog nepoštivanja komunalnog reda .
 • Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta i prodaju stanova nad kojima postoji stanarsko pravo.
 • Planom proračuna predviđeno je primitak od financijske imovine koji se odnosi na povrat oročenih sredstava.

 

RASHODI PRORAČUNA SASTOJE SE OD:

Broj računa

Opis

Plan 2018.

3

Rashodi poslovanja

16.540.526

31

Rashodi za zaposlene

3.592.137

32

Materijalni rashodi

5.811.477

34

Financijski rashodi

63.500

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

178.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade

 

746.000

38

Ostali rashodi

5.649.412

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

16.507.556

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

412.125

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.995.431

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

100.000

 

UKUPNO:

33.048.082

 

KAKO SE RASPOREĐUJU PRORAČUNSKA SREDSTVA

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda odnosno iz proračuna grada.

Definirane politike za 2018.godinu su:

 • poboljšanje kvalitete življenja i ravnomjerniji razvoj grada i prigradskih naselja
 • izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture,
 • poticajne mjere za gospodarstvo i ulaganja u poduzetničku zonu
 • unapređenje kulture i sporta,
 • društvena briga o djeci i unapređenje socijalne skrbi,
 • unapređenje obrazovanja i školstva
 • unapređenje zdravstva
 • usklađivanje realizacije investicijskih projekata s proračunskim mogućnostima.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela koji sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućih i kapitalnih projekata).

Proračun Grada Orahovice podijeljen je u dvije organizacijske cjeline, odnosno u dva razdjela :

 1. Razdjel 001: Gradsko vijeće i gradonačelnica
 2. Razdjel 002: Gradska uprava
 1. Gradsko vijeće i gradonačelnica

Rashodi za ovaj razdjel iznose 1.537.140,00 kuna.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada, kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Gradsko vijeće, pored ostalog djelokruga definiranog Statuom Grada, donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, donosi gradski proračun, odluku o izvršavanju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada.

Gradonačelnica je nositelj izvršne vlasti Grada Orahovice i zastupa Grad. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave, te Statutom Grada.

 1. Gradska uprava

Rashodi za ovaj razdjel iznose 31.510.942,00 kuna koji je podijeljen na glave unutar razdjela.

2.1. Jedinstveni upravni odjel

Rashodi za ovu glavu iznose 3.248.324,00 kuna.

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnice, te poslove propisane Zakonom o jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, odnosno Statutom Grada Orahovice.

2.2. Komunalna infrastruktura, graditeljstvo, očuvanje okoliša i uređenje prostora

Rashodi za ovu glavu iznose 5.597.892,00 kuna.

Sredstva će se utrošiti za održavanje javne rasvjete, javnih površina, nerazvrstanih cesta, uređenje oborinskih kanala ,usluge čišćenja grada i održavanje zelenih površina ,ukrašavanje grada za Božićne blagdane ,geodetsko-katastarske usluge, zapošljavanje djelatnika po programu Javni radovi u okviru komunalnih djelatnosti. Sredstva će se ulagati i u otkup zemljišta za izgradnju stambenih i športsko-rekreacijskih objekata, izgradnju i modernizaciju cesta, pješačkih staza, parkirališta, mostova i sličnih prometnih objekata. Financirati će se provođenje deratizacije, higijeničarska služba, sanacija divljih deponija smeća i komunalne deponije TUK, kapitalni projekt rekonstrukcije vodovoda, nabava komunalne opreme-kante za smeće, tekuće i investicijsko održavanje stanova i građevinskih objekata u vlasništvu Grada.

2.3. Predškolski odgoj i obrazovanje

Rashodi za ovu glavu iznose 1.883.880,00 kuna.

Sredstva će se utrošiti za predškolski odgoj koje obuhvaća financiranje odgojnog i administrativnog osoblja Dječjeg vrtića „Palčić“ Orahovica, odnosno financiranje svih odobrenih rashoda iz financijskog plana vrtića, tekuće donacije u novcu OŠ „Ivane Brlić-Mažuranić“ i SŠ „Stjepan Ivšić“ za nagrade učenicima, tekuće donacije Visokoj školi za menadžment Virovitica, donacije za školske knjige, studentske i učeničke stipendije, sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca, nabava higijenskih potrepština.

2.4. Kultura i informiranje

Rashodi za ovu glavu iznose 620.600,00 kuna.

Financirati će se manifestacije u kulturi (Orahovačko proljeće , Feragosto jam, Crkvaračko prelo i ostale manifestacije u kulturi, rad udruga koje se bave kulturnim amaterizmom, radijska djelatnost odnosno usluge za promidžbu Grada na Radio Orahovici d.o.o. Orahovica, muzejsko-galerijska djelatnost tj. rad Gradske knjižnice.

2.5. Šport i rekreacija

Rashodi za ovu glavu iznose 550.000,00 kuna.

Sredstva će biti utrošena za rad športskih klubova i izgradnju atletske staze.

2.6. Vatrogastvo i Civilna zaštita

Rashodi za ovu glavu iznose 604.500,00 kuna.

Sredstva će biti utrošena za rad Vatrogasne zajednice i Civilne zaštite.

2.7. Socijalna skrb

Rashodi za ovu glavu iznose 552.782,00 kuna.

Sredstva su namijenjena za pomoći obiteljima u novcu u vidu jednokratne novčane pomoći, podmirenje troškova stanovanja, pomoći u novcu za nabavu ogrjevnog drveta socijalno ugroženim građanima, naknade građanima u novcu na temelju hitnih zahtjeva zbog socijalne ugroženosti, nabavu poklona djeci socijalno ugroženih građana za Sv. Nikolu, donacije udrugama koje se bave humanitarnim radom, Gradskom društvu Crvenog križa Orahovica za rad društva, dar roditeljima za novorođeno dijete, pomoć umirovljenicima na području Grada za Uskršnje i Božićne blagdane.

2.8. Ostale društvene djelatnosti

Rashodi za ovu glavu iznose 89.625,00 kuna.

Sredstva su namijenjena udrugama koje djeluju na području grada Orahovice kao i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata .

2.9. Gospodarstvo i prostorno planiranje

Rashodi za ovu glavu iznose 11.161.177,00 kuna.

Sredstva su namijenjena poticanju razvoja gospodarstva kroz poticajne mjere za gospodarstvo, izgradnju infrastrukture u Poduzetničkoj zoni, donacije Lokalnoj akcijskoj grupa /LAG/ , prostorno planiranje i projektiranje odnosno za izradu prostorno-planske dokumentacije.

2.10. Turizam i rekreacija

Rashodi za ovu glavu iznose 7.092.162,00 kuna.

Sredstva su namijenjena za poticanje razvoja turizma i rekreacije, a financirati će se manifestacije koje već duži niz godina doprinose razvoju turizma i turističke ponude na području grada, te kapitalni projekt „Vinske priče II“ i rad Turističke zajednice grada.

2.11. Zdravstvo

Rashodi za ovu glavu iznose 110.000,00 kuna.

Sredstva su namijenjena  za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći, i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.