Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/06

URBROJ: 2189/12-03/03-17-3

Orahovica,  14. prosinca  2017.

 

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICE

S V I M A

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M 

3. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 21. prosinca 2017. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Trg pl.Mihalovića 1 (Središnji gradski park), Orahovica

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća,
 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 1. Izvješće o radu Gradske knjižnice Orahovica za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Ravnateljica gradske knjižnice),
 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna grada Orahovice za 2017. godinu,
 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2017. godinu,
 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2017. godinu,
 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi grada Orahovice za 2017. godinu,
 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Orahovice za 2017. godinu,
 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti grada Orahovice za 2017. godinu,
 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Orahovice za 2017. godinu,
 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2017. godinu,
 1. Prijedlog I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Orahovice za 2017. godinu,
 1. Prijedlog Proračuna grada Orahovice za 2018. godinu i Projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu,
 1. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Orahovice u 2018. godini,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa za zdravstvo za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa za gospodarstvo za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu,
 1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna grada Orahovice za 2018. godinu,

(Izvjestiteljice za točke 4-28: Ana-Marija Petin, Marija Šafer)

 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću grada Orahovice za 2018. godinu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 1. Program rada Gradskog vijeća grada Orahovice za 2018. godinu (Izvjestitelji: Gradonačelnica, Emica Parašilovac),
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima (Izvjestitelji: Bojan Dadasović, Emica Parašilovac),
 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za grad Orahovicu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 1. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za grad Orahovicu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite za grad Orahovicu u 2017. godini (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 1. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje grada Orahovice za 2018. – 2020. godinu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 1. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u gradu Orahovici (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 1. Izvješće ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO „SVETI ROK“ Virovitičko-podravske županije o stručnom nadzoru jesenskog dijela sustavne preventivne deratizacije na području grada Orahovice, u 2017. godini (Izvjestitelj: Predstavnik Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičko-podravske županije),
 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Odbor za izbor i imenovanja),
 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova: UNUTRAŠNJE UREĐENJE DIJELA POSLOVNE ZGRADE U ORAHOVICI, Bana J. Jelačića 19 A i o avansnom plaćanju (Izvjestiteljica: Irela Strabić).

NAPOMENA: – Materijal pod 3. točkom dnevnog reda dostavljen je u materijalu za 2. sjednicu Gradskog vijeća

-zbog opsežnosti materijala, točke 32. i 33. dostavljaju se na optičkom disku.

Uvid u navedeni materijal u pisanom obliku može se izvršiti u Gradskoj upravi Orahovica radnim danom, u vremenu od 7,00-15,00 sati.

 OBAVIJEST:

Nakon završetka sjednice Gradskog vijeća održati će se zajednički Božićni domjenak na koji se pozivaju svi nazočni na sjednici.

Predsjednik:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.