Prijedlog proračuna Grada Orahovice za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Proracun2018 Manja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Orahovice (“Službeni glasnik Grada Orahovice br 1/13) Gradonačelnica grada Orahovice donosi:

Prijedlog proračuna Grada Orahovice za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu.pdf