Natječaj za prodaju drvne građe u vlasništvu grada Orahovice

N A T J E Č A J

za prodaju rabljene drvne građe u vlasništvu grada Orahovice

I

            Raspisuje se natječaj za prodaju rabljene drvne građe (hrast) u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, Dalmatinska bb, u zatečenom stanju.

II

Početna cijena rabljene drvne građe iz točke I. ovog Natječaja  iznosi 500kn/m3 s PDV-om.

III

            Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje nemaju duga prema gradu Orahovici po bilo kom osnovu i koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na račun broj IBAN: HR63 25000091830700005, Proračun grada Orahovice, s pozivom na broj HR24 7722-OIB uplatitelja.

IV

            Pisana ponuda treba sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv tvrtke ponuditelja s preslikom osobne iskaznice ili izvodom iz sudskog registra,

– iznos ponuđene cijene u kunama i brojem,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini.

V

            Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:

– najviša ponuđena cijena za kupnju drvne građe

VI 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Orahovica, Franje Gavrančića 6, ili se predaju neposredno u pisarnicu grada s naznakom „ZA NATJEČAJ -NE OTVARATI“ zaključno s 27.11.2017.godine, bez obzira na način dostave.

            Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju i za kojeg se ponuditelja utvrdi da ima duga prema gradu Orahovici po bilo kom osnovu, neće se uzeti u razmatranje.

            Javno otvaranje ponuda biti će 28.11.2017.godine u 11,00 sati u prostorijama Gradske uprave grada Orahovice, F. Gavrančića 6.

VII 

            S najpovoljnijim ponuditeljem će se u roku od 8 dana sklopiti kupoprodajni ugovor, a ako se u tom roku ne sklopi navedeni ugovor ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine.

            Osobi koja nije uspjela na natječaju vratiti će se uplaćeni iznos jamčevine.

            Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora, isti će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

IX 

            Gradonačelnica grada Orahovice zadržava si pravo ne prihvatiti niti jednu prispjelu ponudu te poništiti natječaj bez bilo kakvih obveza prema ponuditeljima.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GRADA ORAHOVICE