Razvoj poduzetničke infrastrukture u Orahovici: prijava „Poduzetničke zone Orahovica“ na javni poziv EU

2017 09 27 Natjecaj002

Na javni poziv Razvoj infrastrukture  poduzetničkih zona  oznake KK.03.1.2.03. raspisanog od strane Ministarstva gospodarstva i poduzetništva, Grad Orahovica prijavio je 1. Fazu gradnje prometne i komunalne infrastrukture u  „Poduzetničkoj zoni Orahovica“ u Dalmatinskoj bb, u ukupnom iznosu 10.480.657,56 kuna. Prihvatljivi troškovi natječaja su gradnja javne infrastrukture koju osigurava JLS kako bi bila raspoloživa svim poduzetnicima u zoni pod jednakim uvjetima, a obuhvaća: ceste i oborinsku odvodnju, vodovod, sanitarno-fekalnu kanalizaciju, plinsku mrežu, elektroenergetsku i DTK mrežu, uključujući i javnu rasvjetu.

Bespovratna sredstva po javnom pozivu iznose 65%, dok preostali dio treba osigurati Grad kao korisnik projekta, no važno je naglasiti da se i to vlastito učešće može subvencionirati do 70 % prijavom na Fond za sufinanciranje provedbe EU projekta pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, u tijeku realizacije projekta. Osim gradnje i popratnih aktivnosti, prihvatljiv trošak je i izrada tehničke dokumentacije kao preduvjet prijave projekta koji uključuje radove, tako da će u konačnici Grad ostvariti izdašna bespovratna sredstva.

     Projekt za cilj ima kvalitetniju dostupnost zone i stvaranje povoljnog okruženja za razvoj malih i srednjih poduzeća, što će omogućiti i otvaranje novih radnih mjesta u gradu Orahovici. Potporu projektu dala je Virovitičko-podravska županija koja u orahovačkoj zoni priprema gradnju Poduzetničkog inkubatora u sklopu projekta „Mreže inkubatora Virovitičko-podravske županije“, te Razvojna agencija Vidra svojim stručnim i savjetodavnim kapacitetima. (I.S.)

2017 09 27 Natjecaj005

2017 09 27 Natjecaj006