UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA za prijam u službu Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADONAČELNICA

KLASA: 112-01/17-01/03

URBROJ: 2189/12-01/01-17-4

Orahovica, 21. srpnja 2017.

            Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.br.86/08 i 61/11) Gradonačelnica Grada Orahovice, objavila je Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice, na radno mjesto

„Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela “ – 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme  uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

  1. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova:

–          upravlja i koordinira radom upravnog odjela, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, te odlučuje o prvostupanjskom postupku,

–          organizira poslove i raspoređuje ih na službenike, te prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor,

–          zastupa odjel i potpisuje akte odjela u pravnom prometu

–          priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće

–          izrađuje financijski plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela,

–          utvrđuje terminski plan priprema i planiranja proračuna Grada i proračunskih korisnika,

–          izrađuje smjernice za plan i pripremu jednogodišnjih i višegodišnjih projekcija plana proračuna i ostalih financijskih dokumenata,

–          iznosi prijedlog financijsko-planskih dokumenata Gradonačelniku i Gradskom vijeću, kao i svih izvješća iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela,

–          priprema izvješća i ostale akte vezane za Zakon o fiskalnoj odgovornosti,

–          predlaže mjere za poboljšanje naplate potraživanja,

–          obavlja stručne poslove vezane za razvitak i poticanje gospodarstva i poduzetništva,

–          obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela,

–          odgovoran je za zakonitost rada Jedinstvenog upravnog odjela, a za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku.

Podaci o plaći:

            Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.8/15) koji koeficijent za radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela iznosi 5,05, i Odlukom gradonačelnika o visini osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice (Klasa:120-

01/10-01/01,Urbroj:12-01/10-2 od 23.rujna 2010. godine), kojim je osnovica određena u svoti od 1.625,50 kuna.

Slijedom navedenog plaću Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela čini umnožak osnovice za obračun plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

  1. TESTIRANJE KANDIDATA

      Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova na koje se službenik prima obavlja se putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu i intervjua.

            Provjera znanja provodi se za kandidate koji su prijave za radno mjesto podnijeli pravovremeno, te ispunjavaju uvjete navedene u Javnom natječaju za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice na radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice.

Pravila testiranja

–          po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta,

–          po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatu će biti dodijeljena pitanja kao i obavijest u kojem vremenu na ista treba odgovoriti,

–          za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova,

–          smatra se da su kandidati uspješno položili testove ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju,

–          s kandidatima koji uspješno polože test provest će se provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju (razgovor),

–          provjera sposobnosti i vještine rada na računalu i intervju, boduje se na isti način kao i kod testiranja.

–          Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili bilo kakva komunikacijska sredstva,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera obavlja,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,

–          ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Područje iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti

–          Ustav Republike Hrvatske

–          lokalna i područna (regionalna) samouprava

–          opći upravni postupak

–          uredsko poslovanje

–          radni odnosi službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

–          fiskalna odgovornost

–          komunalno gospodarstvo

–          lokalni porezi

–          financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

–          proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunsko računovodstvo.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

–          Ustav Republike Hrvatske (NN br.85/10 – pročišćeni tekst i 5/14),

–          Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/10, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),

–          Zakon o općem upravnom postupku (NN br.47/09),

–          Uredba o uredskom poslovanju (NN br.7/09),

–          Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11)

–          Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14)

–          Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

–          Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/16)

–          Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  (NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16)

–          Zakon o proračunu (NN br 87/08, 136/12, 15/15).

Praktični rad na računalu

–          Provjera praktičnog rada na računalu sastoji se od provjere znanja rada na računalu u paketu MS Office.

Intervju

–          razgovor s Povjerenstvom (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili testove i praktičnu provjeru znanja rada na računalu,

–          povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja, provjere sposobnosti i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

Povjerenstvo za izbor službenika dostavlja Izvješće o provedenom postupku gradonačelnici grada Orahovice – Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Gradonačelnica donosi rješenje o imenovanju pročelnika/ce, a isto će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijamu u službu imenovanog kandidata može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

POZIV NA TESTIRANJE

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici www.orahovica.hr, te na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6 (1.kat), najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Poziv će sadržavati i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.

Grad Orahovica