natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih kredita za školsku/akademsku godinu 2016/2017. godinu

Na temelju točke 8. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu kredita učenicima i studentima na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 7/09. i 7/10.), Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita grada Orahovice, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu učeničkih i studentskih kredita

za školsku/akademsku godinu 2016/2017. godinu

I

Raspisuje se Natječaj za dodjelu kredita učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016/2017. godinu.

II

Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju za dodjelu kredita imaju učenici odnosno studenti, koji:

– su državljani Republike Hrvatske,

– imaju prebivalište od najmanje 5 godina na području grada Orahovice,

– su redoviti učenici srednjih škola, odnosno redoviti studenti sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola na području Republike Hrvatske,

– čiji prihod po članu obitelji (za obrtnike i poljoprivrednike) u prethodnoj godini, a za ostale kategorije (radnici, umirovljenici i dr.), u proteklih 6 mjeseci ne prelazi iznos od 70 % minimalne plaće u Republici Hrvatskoj,

– nisu korisnici druge stipendije, kredita ili novčane potpore za vrijeme školovanja.

III

Redovitim učenicima srednjih škola kredit se dodjeljuje za vrijeme školovanja u trajanju školske godine od 1. IX. – 30. VI. tekuće godine.

Redovitim studentima kredit se dodjeljuje do završetka posljednjeg semestra u školovanju.

IV

Zamolbi za dodjelu kredita učenik/student prilaže:

1.  Domovnicu,

2. Dokaz o prebivalištu na području Grada Orahovice (preslik osobne iskaznice)

3. Izjavu o broju članova domaćinstva,

4. Sve obiteljske prihode iz prethodnog mjeseca uključujući:

– prihode od plaće,

– prihode od samostalnog obavljanja djelatnosti,

– prihode od mirovine,

– prihode od poljoprivredne djelatnosti,

– prihode od naknada (bolovanje, bonovi  i slično),

– ostale prihode,

– potvrdu o redovnom upisu u akademsku godinu 2016/2017. godinu – za studente,

– svjedodžbu o završenom razredu – za učenike, potvrda o redovnom upisu učenika u

  srednju školu 2016/2017,

– izjavu o nekorištenju druge stipendije, kredita ili novčane potpore za vrijeme školovanja.

Dokaze iz podtočke 4. ove točke koji se odnose na prihode, obrtnici i poljoprivrednici podnose za razdoblje prethodne godine, a ostale kategorije (radnici, umirovljenici i dr.) za proteklih 6 mjeseci.

Pravo na dodjelu kredita utvrđuje se prema socijalnom kriteriju. Prioritet kod dodjele kredita imaju učenici odnosno studenti s nižim prihodima po članu kućanstva.

Zamolbe s navedenom dokumentacijom se podnose Povjerenstvu za dodjelu učeničkih i studentskih kredita grada Orahovice (soba broj 10 – Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice).

Rok za podnošenje zamolbi za dodjelu kredita je 15 dana od dana objave natječaja, a natječaj će se objaviti na Web stranici grada Orahovice, putem Radio Orahovice, te na oglasnoj ploči grada Orahovice.

O rezultatima Natječaja podnositelji zamolbi biti će obaviješteni u roku od 14 dana od dana zatvaranja Natječaja.

U Orahovici, 18. listopada 2016. godine.

POVJERENSTVO ZA DODJELU

UČENIČKIH I STUDENTSKIH KREDITA

GRADA ORAHOVICE