Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebna strateska procjena utjecaja na okolis za II IDPPU Grada Orahovice

Temeljem članka 64. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), i članka 4. Stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ br. 64/08), članka 46, stavka 1, točka 18, Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 1/13), i nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš te
pozitivnog mišljenja nadležnog Upravnog odjela Virovitičko-podravske županije za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša (KLASA: 350-02/16-01/10, URBR: 2189/1-08/3-16-6 od 15.09.2016., gradonačelnik grada Orahovice, dana 16. rujna 2016. godine donosi

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ORAHOVICE

 

Cijekli dokument pročitajte ovdje:

2016-09-16 Odluka – nije potrebna strateska procjena utjecaja na okolis za II IDPPU Grada Orahovice.pdf