J A V N I P O Z I V “Stari Pištanački put”

nositeljima prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u k.o. DONJA PIŠTANA, na k.č. br. 1151/1, te na dijelu k.č. br. 372, 373/1, 353/1, 393/1, na dijelu puta od Orahovice do Donje Pištane – tzv. „stari pištanački put“.

 

Cijeli dokument pogledajte na poveznici ispod:

ORAHOVICA_Javni poziv_PISTANA.pdf